Publicerad:

Nya lösningar inom hållbar stadsutveckling synliggörs

I somras fick Göteborg Stad, som en av fyra städer, ett omfattande anslag beviljat av Vinnova för att utveckla en innovationsplattform inom hållbar stadsutveckling. VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

Anslaget som Göteborgs Stad har fått ta del av är ett steg i Vinnovas satsning på hållbara attraktiva städer, med syfte att hitta bestående lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför. Övriga städer som fått liknande uppdrag är Lund, Malmö och Borås.

Innovation inom stadsutveckling – vad innebär det? Och vad är egentligen en innovationsplattform?
Ja, ett sätt är att se en innovationsplattform som ett forum, en arena där flera olika aktörer samverkar för att fånga nya idéer, testa och konkretisera ny kunskap som utvecklar Göteborg på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

- Ansatsen handlar om att få samhälle, näringsliv och akademi att samarbeta för att pröva nya modeller, processer och tekniker, säger Jessica Algehed, Mistra Urban Futures. Och att profilera Göteborg som internationellt ledande inom innovativ stadsutveckling.

Tre parter är drivande i att på två år bygga upp en innovationsplattform i Göteborg. De tre är Göteborgs Stad, Johannebergs Science Park och Mistra Urban Futures – alla på olika sätt redan djupt involverade i att få ett mer hållbart tänkande inom den urbana utvecklingen.

Idag pågår en mängd olika pilotprojekt i det här området, varför ett syfte är att samla de exemplen och lyfta fram framgångsrika exempel. Där övriga städer i Vinnovas satsning arbetar med specifika områden, använder vi i Göteborg vi en stor del av staden som en testarena och ett skyltfönster.

- Vi kommer att använda Älvstaden som en testarena. Visionen om Älvstaden är öppen för världen, inkluderande, grön och dynamisk. Strategierna för att uppnå den är att hela staden, möta vattnet och stärka kärnan. Till exempel kommer vi här att testa nya sätt att bygga hållbara bostäder av olika slag, där så många som möjligt kan finna ett boende nära arbete och service av olika slag, berättar Anders Svensson, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

Under hösten arbetar en tillfällig ledningsgrupp med att utveckla strategin för de kommande två åren och fastlägga vilka projekt som ska ingå i plattformsarbetet. I februari kommer en styrgrupp och en permanent ledningsgrupp att vara på plats.

- Just nu pågår ett intensivt arbete att kartlägga de utmaningar som Göteborgs Stad står inför, säger Maria Ådahl på Johannebergs Science Park. Det kommer sedan att ligga till grund för den avgränsning i konkreta projekt vi behöver göra inom innovationsplattformen.

Ledningsgruppen återkommer kontinuerligt med uppdatering av hur det går med utvecklingen av innovationsplattform Göteborg.

Mistra Urban Futures har även fått i uppdrag av VINNOVA att följeforska samtliga fyra innovationsplattformar. Läs mer om följeforksningen.