(2)

Doktorandprojekt: From Waste to Resources

Avfallshantering är en stor utmaning för vårt samhälle. Växande befolkningar och ekonomisk utveckling innebär ökad konsumtion av varor som resulterar i större sopberg. Avfall från städer är mer svårhanterligt än landsbygdens avfall och idag bor majoriteten av världens befolkning i städer. Avfallsproblemet växer alltså, både i storlek och komplexitet. Syftet med detta projekt är att ta fram grönare avfallshanteringssystem för Göteborg. 

Close the loop – att cirkulera flöden

En aspekt av denna utmaning är att vi inte kan fortsätta att slösa med resurser. Tillgängligheten på resurser och ekosystemens möjlighet att skapa dem, minskar. Samtidigt ökar världens efterfrågan på naturresurser. Vi behöver ett system av cirkulerande flöden gällande materialanvändning, vilket skulle ge möjlighet till att på hållbar väg hantera avfall och samtidigt ge framtida generationer de material som efterfrågas.

Design och deltagande

För att få ett system helt utan avfall, måste förbättringar göras som tillåter högre grad återanvändning och återvinning. På det viset kan vi få till stängda cirkulerande flöden. Om dessa förbättringar ska vara lyckosamma, måste de finnas inom varje del och nivå av avfallshanteringen och involvera samtliga aktörer. Systemen behöver också vara kostnadseffektiva och miljövänliga. Projektet tar sig an utmaningen att förbättra kommunal avfallshantering genom design och deltagande.  

 

Definiera framtiden

Projektets ansats är back-casting. Det önskade framtida scenariot definieras, det jämförs med nuvarande situation, och de steg som behöver göras för att nå det framtida scenariot utkristalliseras. En första anhalt blir att förstå nuvarande situation. En visualisering av denna skapas för att förenkla dialog kring systemets potentiella förbättringar.

Utveckla systemet

Andra anhalten blir att involvera relevanta aktörer och tillsammans definiera ett idealiskt resurssystem med stängda cirkulerande flöden, och sätta gemensamma mål för förbättring av systemet. Dessutom måste enhet skapas kring hur stegen för denna förbättring ska se ut. Slutliga anhalten är implementering, att stärka aktörerna som deltagit, att ta de nödvändiga stegen mot ett stängt system med cirkulerande flöden.   

Avfall som materiell inkomst

Parallellt med det beskrivna arbetet, har mastersstudenter inom design blivit uppmuntrade att utveckla examensarbeten där de använder avfall som materiell inkomst. Detta gjordes i samarbete med projektet ’From Industrial Waste to Product Design’. Möjligheten till produktutveckling med material från existerande avfallsströmmar öppnar för intressant ny design och affärsmöjligheter, samtidigt som det ger exempel på ny användning av redan utvunna resurser. Detta har utvecklats ihop med Semcon och Stena Recycling.

Arbete och resultat

Experimentell studie som testade olika infrastrukturer för avfallshantering i flerfamiljshus i Angered, startade 2012.

Presentation av det övergripande forskningsarbetet vid seminariet Avfallsfri stad, oktober 2013, Stockholm  

Presentation av det övergripande forskningsarbetet vid Chalmers initiativseminarium “Global Challenges – Local Actions”, december, 2013.

Jämförande studie av hur kommunal avfallshantering fungerar i Kairo, Göteborg, Kisumu, Pune och Santiago.

Spinoff-projekt hos Poseidon ihop med Renova och Human Bridge, där de testar att samla in textilier i 30 byggnader i Göteborg 

Licentiatavhandlingen färdigställd 2014, se publikationer.

Doktorsavhandling, Designing out waste - Exploring barriers for material recirculation, försvar Januari 2017, se publikationer. 

Se också publikationer och filer!

Publikationer

Ordonez Pizarro, I., Designing out waste - Exploring barriers for material recirculation, PhD thesis, Chalmers University of Technology, Product and Product development, 2017, ISBN: 978-91-7597-523-8.
Location:
Type: Akademisk avhandling
Ordoñez, I., Harder, R., Nikitas, A., & Rahe, U. (2015). Waste sorting in apartments: integrating the perspective of the user. Journal of Cleaner Production, 106, 669–679. doi:10.1016/j.jclepro.2014.09.100
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Ordoñez, I., Rexfelt, O. & Rahe, U.(2014). Waste as a starting point: educating industrial design engineering students to be active agents in closing material loops. In E. Bohemia, A. Eger, W. Eggink, A. Kovacevic, B. Parkinson and W. Wits (eds.), DS 78: Proceedings of the E&PDE 2014 16th International conference on Engineering and Product Design (pp. 360-365) University of Twente, The Netherlands: Design Education and Human Technology Relations, Westbury, UK: Institution of Engineering Designers, The Design Society.
Location:
Type: Konferensbidrag (refereegranskat)
Rexfelt, O., Kääpä, J., Leo, L., Ordoñez, M.I. & Rahe, U. (2013). Proceedings from the IASDR Conference 2013, Consilience and Innovation in Design, 24-30 August 2013. Tokyo: Japanese Society for the Science of Design.
Location:
Type: Konferensbidrag (refereegranskat)
Ordoñes, I. (2014). Turning Waste into Resources: Rethinking the way we discard things. (Licenciate thesis). Gothenburg: Chalmers University of Technology.
Location:
Type: Akademisk avhandling

Filer

  • Turning Waste into Product Design: Rethinking Polyurethane Foam Waste as a Resource.
  • Sound Waste: From Industrial Waste to Sound Absorption.
  • Konceptframtagning av produkt gjord av produktionsspill - ”From Industrial Waste to Product Design”
  • Gångbar PVC: Att se avfall som en resurs – Ett utvecklingsprojekt av golvkonceptet Återgången