Bråtapaviliongen – ett varv till

Projektet, Bråtapaviliongen – ett varv till, är ett fall inom doktorandprojektet Regenerativt Platskapande (Regenerative Placemaking) som utförs av Sigrid Östlund. Projektet angår visionskapandet och utformningen av en byggnad för att främja återbruk på Bråta återvinningscentral i Härryda kommun.

Därtill ifrågasätter projektet också återvinningscentralers roll och potential som offentlig miljö i stadslandskapet och deras förutsättningar för platskapande. Kan en återvinningscentral vara mer än en plats där invånarna bekvämt blir av med avfall och saker de inte längre vill ha längre? Hur kan det istället vara en plats där det finns möjlighet att påvisa och utforska olika metoder för återanvändning av material och ting? Projektet undersöker därmed möjligheterna att bygga paviljongen av återvunnet material, samt vilka rumsliga och organisatoriska strategier som kan uppmuntra till återbruk. 

En förundersökning har genomförts i samarbete med en design studio på Chalmers, Sustainable Building, genom användningen av en interaktiv, framåtsyftande och idéutvecklande designbaserad metod, s.k. projektiv metod inom arkitektur/stadsbyggnad. Fullskaleförsök av arbetet kommer att stödja utforskningen av materialbehandlingar och byggdetaljer för återbruk. Studenternas arbete skapade en grund för att diskutera och testa sambanden mellan regenerativa avfall-till-resurs principer, det offentliga rummet och platsskapande på återvinningscentral.

Deras forskning och designförslag ligger även till grund för en rapport som jämför de utopiskt drivna designstrategierna med Härryda kommuns vision och målsättningar och platsens förutsättningar samt budgeten för genomförandet av Bråtapaviljongen. Olika strategier och lösningar har delats in i olika kategorier baserat på hur väl de överensstämmer med projektets mål och möjlighet att förverkligas samt utifrån olika tidsperspektiv. 

Projektet är nu i designfasen och paviljongen kommer att byggas i olika steg. Första steget är delen för att lämna, förvara och hämta material som kan återanvändas. Det andra steget, förutsatt att det får finansiering, kommer vara utbyggnaden av paviljongen med ett allmännyttigt utrymme för aktiviteter och information relaterat till resurskonsumtion, återanvändning, återvinning, energiutvinning (förbränning) och miljöpåverkan av dessa olika aktiviteter.

Publikationer

Kihlström, L., Farrouch, C., Laurel Östlund, S., Gustafsson, A., Bardas-Dunare, R. (2014). (Report). Gothenburg: JIG Design Ekonomisk Förening, Chalmers University of Technology, Härryda Municipality.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief