Doktorandprojekt: Regenerativt platsskapande

Arkitekter och stadsplanerare har sedan länge insett det offentliga rummets roll som fysiska noder i upplevelsen och funktionen av stadsmiljöer. Allteftersom vår värld urbaniseras, befolkningsmängden ökar, städer växer, förtätas och alltfler olika kulturer möts finns det ett allt större behov av nya typer av offentliga rum och mötesplatser. 
 
Det finns även en växande insikt att vi måste omvärdera städers roll i förhållande till ekosystemen och andra arter för att vår civilisation ska kunna fortsätta att utvecklas och frodas, med andra ord ”hållbarhet”. Det är därför viktigt att ifrågasätta och förstå det offentliga rummets roll i omställningen mot ett hållbart samhälle. Vad är en hållbar offentlig plats och hur kan arkitekter och stadsplanerare stödja utvecklingen av en sådan plats? 
 
Frågan om vad en hållbar offentlig plats är och hur den kan utformas så att den används på ett effektivt sätt är nära sammankopplat med frågan om vad vi egentligen menar med hållbarhet och hållbar stadsutveckling. Behovet av att besvara dessa frågor har uppmärksammats av forskningsrådet FORMAS i deras rapporter ”Hållbar statsutveckling – forskningsöversikt” 2005 och 2011. Projektet kommer att bidra till att problematisera begreppet hållbarhet genom att utforska principer och verktyg inom regenerativ design och utveckling.  Regenerativ designteori och praktik har relativt nyligen börjat dra till sig en del uppmärksamhet genom dess ifrågasättande av den regerande praktiken och förhållningssättet till hållbar design och utveckling av den byggda miljön.

Regenerativ design 

Regenerativ design är en metod som är systembaserad och förespråkar utvecklingen av strategier utifrån en förståelse av platsen och den positiva inverkan människan och ekosystem kan ha på varandra. I synnerhet syftar det till att öka regenerering, eller återanvändningen och återskapandet, av resurser i samhället och förbättra livskvaliteten genom att omforma vår roll i olika ekosystem och resurscykler.
 
“Regenerative Design…introduces into Ecological Design at least two additional streams—the Science or Art of Place, and the science of living systems. Regeneration is far more than simple renewal or restoration. Definitions of the word ‘regenerate’ include three key ideas: a radical change for the better; creation of a new spirit; returning energy to the source”  (Mang, Pamela 2001)

Integration av platskapande och resurscykler

Begreppet hållbarhet och begreppet stad kommer att problematiseras inom området av arkitektur och stadsplanering.  Detta görs genom att undersöka och utveckla regenerativa designprinciper och deras potential att utveckla nya typer av offentliga platser. Mer specifikt, hur kan en arkitekt eller stadsplanerare påverka och stödja offentliga platser som uppmuntrar regenerativa cykler i samhället och framhäver dess relation till ekosystem och resurser?
 
För att besvara detta kommer avhandlingen att undersöka och utveckla praktiska och teoretiska verktyg som kan användas av såväl arkitekter och stadsplaneraring. Tanken är att resultaten ska visa på potentialen av att integrera platsskapande och regenerativa resurscykler. Fokus är framförallt på cykler som uppmuntrar till återanvändning av avfall. Avhandlingen kommer därmed också att bidra till diskussionen om och hur offentliga platser kan bidra till EU direktivet som kräver en ökad återanvändning och återvinning i medlemstater till 2020.  
 

Publikationer

Sigrid Laurel Östlund, Regenerative Place-Making - Making Places for Collective Life and a Common Future. Licentiate thesis, Chalmers University of Technology, Architecture. 2017
Location:
Type: Akademisk avhandling