Publicerad:

Design för att minska avfall 

Går det att minska avfallet i samhället genom design? Hinder för återcirkulation av material och möjliga sätt att främja att material återcirkuleras är ämnet i Isabel Ordóñez Pizarros doktorsavhandling Designing out waste: Exploring barriers for material recirculation. 

Återcirkulation av material ses som ett sätt att hantera avfall och återanvända material i framtagningen av nya produkter. Globalt sett är avfall ett stort problem och endast en liten del av allt material återcirkuleras. De senaste 40 åren har den globala konsumtionen av resurser överstigit vår planets kapacitet och dessutom förväntas både befolkningen och konsumtionen att öka. Om vi inte hanterar resurserna och avfallet på ett mer hållbart sätt kommer det fortsätta påverka vår hälsa och miljö på ett negativt sätt. Att använda avfall i framtida produktion är därför ett mer hållbart alternativ. 

Två studier har genomförts på avfallssortering och hur det går att använda och designa nya produkter med avfall. Hur avfallet sorteras ses som en förutsättning för att sedan kunna använda det i designen av nya produkter. Kopplingen mellan design och återcirkulation av material har också studerats. 

Sex barriärer för återcirkulation 

Slutsatserna i avhandlingen visar att det finns sex barriärer som hindrar återcirkulation av material dessa är; hållbar avfallshantering är komplext, behov av kunskap om det material som används i samhället, bristande information, otydliga ansvarsområden, brist på kontroll och brist på tid/vilja. Avhandlingen ger också förslag på hur återcirkulation skulle kunna fungera. 

Policyrekommendationer

”För att kunna övervinna de barriärer som har identifieras krävs det att det utvecklas kvalitetsstandarder för sekundära material, bättre insyn kring vilka material som används, återcirkulation krävs redan vid designstadiet samt en målsättning att allt material ska återcirkuleras. 

Utöver dessa policyrekommendationer så visar även resultatet på att designers skulle kunna arbeta inom avfallsbranschen för att förbättra samarbete mellan tillverkare och för att kunna integrera slutanvändarnas perspektiv i utformningen av avfallssystem.” säger Isabel Ordóñez Pizarro.

Den 27 januari försvarar Isabel Ordóñez Pizarro sin doktorsavhandling, fakultetsopponent är María José Zapata Campos, Göteborgs universitet. Oskar Rexfelt, Forskare, Design & Human Factors, Produkt- och produktionsutveckling, Chalmers har varit handledare.  

Läs mer om Isabel Ordóñez Pizarro doktorandprojekt From Waste to Resources. 

Frågor?

Kontakta Isabel Ordóñez Pizarro, isabel.ordonez@chalmers.se, 031 772 13 77. 

 

Senaste doktorsavhandlingarna 

Inclusive place branding – What it is and how to progress towards it, Eva Maria Jernsand, Göteborgs universitet

Communicative Interfaces for Planning - Social learning in participatory local networks in a Swedish context, Lisa Bomble, Chalmers 

Filer

  • Designing out waste - Exploring barriers for material recirculation
  • Abstract: Designing out waste: Exploring barriers for material recirculation