(2)

Blandad stad

Den hållbara staden är idag på allas läppar, och den utgör grunden för både samhällsvisioner och debatt. Men den visar sig många gånger vara svår att genomföra i verkligheten. Flera steg hindrar genomförandet av en blandad stad, såväl funktionsmässigt som socialt. Det leder till ett glapp mellan visionerna och den stad som byggs.

Den här studiens mål är att belysa och analysera det glappet. Vilka strukturer ligger bakom den funktionsblandade staden? Vilka parametrar styr dess tillkomst och hur kan och bör stadens grad av blandning mätas?

Studien tar sin utgångspunkt i ett antal urbana parametrar som är väsentliga för staden och som ligger till grund för stadsbyggandet, för stadens funktioner och för livet i staden. Dessa är gatan, bottenvåningarnas lokaler och fastigheternas funktionsblandning. En inventering och analys av befintliga stadsområden med avseende på dessa parametrar lägger en grund för det vidare arbetet. Redovisningen lägger stor vikt vid den grafiska representationen för att åskådliggöra resultaten så enkelt och tydligt som möjligt.

På denna inledande del av vad som präglar den funktionsblandade staden följer en andra del som genom intervjuer med aktörer inom planering, fastighetsbransch och bostadsproduktion fokuserar på hur-frågorna och en identifiering av blandstadens primära hinder och hur de kan reduceras.

Arbetet i studien läggs upp som en serie av mindre delprojekt. Ett av dessa är projektet Vad hindrar tät och blandad stadsutveckling där Mistra Urban Futures samarbetar med Chalmers Arkitektur och CMB, Centrum för Management i Byggsektorn.

Foto: Erik Linn
 

Projektmedlemmar

  • Erik Linn

    Erik Linn är arkitekt SAR/MSA och utvecklingsansvarig för stadsbyggnad på White arkitekter. Licentiatsstudierna utförs som industridoktorand på halvtid.

    Kontakta mig