(2)

Migrationens ojämna geografi

I slutet av 2017 inleddes en projektutvecklingsprocess mellan Mistra Urban Futures plattformar i Göteborg och Skåne, tillsammans med såväl akademiska som offentliga parter. Processen tog avstamp i förståelsen för migration - både internationell och intern - som en kontinuerligt pågående rörelse och en oundviklig del av pågående samhällsförändrande processer för globalisering och urbanisering.

Ett generellt syfte med projektutvecklingen var att främja dialog och samarbete kring de strategiska frågorna, praktiska lösningar och politiska dilemman som uppstår som följd av migration. Som grund för forskningsprojektutveckling identifierades tre teman:

1. Förändrade perspektiv och förhållningssätt i styrning och planering i relation till migration.
2. Migration som en del av utvecklingsprocesser kring stad-land.
3. Rumslig förändring som ett resultat av migrationsprocesser.

Projektet Migrationens ojämna geografi spänner över alla ovanstående teman och fokuserar mer specifikt på effekter av bosättningslagen. Utgångspunkten är att inkluderingen av nyanlända är en sammansatt fråga beroende av olika politiska, institutionella, rumsliga och strukturella grunder. Samtidigt saknas rumsliga studier där migrationens ojämna geografi kan diskuteras på såväl lokal/kommunal som regional nivå. Det finns också en avsaknad av studier där mer kvalitativa perspektiv kan kopplas till de mer kvantitativa och statistiskt säkerställda samband kring integration och arbetsmarknad som redan finns. 

Forskningsfrågor

Från 1 mars 2016 gäller att anvisade kommuner skall kunna ordna bostad till nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd (Lag 2016:38). Det är Länsstyrelsen som beslutar om kommuntal, och som har det övergripande ansvaret för att det sker en regional samordning av arbetet med att planera, organisera och genomföra insatser för att ordna bostäder för nyanlända. Tiden från anvisning till etablering får inte överstiga två månader. Ambitionen med lagen är att den skall ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i landet, och även skapa bättre förutsättningar för nyanlända att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. 

Syftet med de två delstudier som ingår i Migrationens ojämna geografi är att granska hur tre kommuner i Västra Götalandsregionen har hanterat sitt försörjningsansvar, och vilka konsekvenser den nya lagen har fått gällande rumslig inkludering av nyanlända. Är det rimligt att dra slutsatsen att lagen har lett till ökad rättvisa? 

Studien utgår ifrån övergripande frågeställningar:

1. Hur ser de politiska och institutionella förutsättningarna ut för dessa kommuner att i enlighet med bosättningslagen förse nyanlända med bostad inom två månader? 
2. Hur ser de rumsliga förutsättningarna ut för dessa kommuner att inkludera nyanlända enligt bosättningslagen? 
3. Vilka upplevelser har nyanlända av att bli anvisade boende i dessa kommuner, och hur resonerar de angående kvarboende alternativt flytt? 

Förväntade resultat

I sin helhet kommer projektet att resultera i 

1. Granskning och rumslig analys av förutsättningarna för två kommuner med vikande befolkningsunderlag, respektive en storstadskommun präglad av befolkningstillväxt, när det gäller dessa kommuners möjligheter och kapacitet att rumsligt inkludera nyanlända enligt lag 2016:38
2. En kortfattad internationell litteraturstudie över rumsliga och geografiska aspekter av migration
3. Initiativ till en större ansökan för att tillsammans med relevanta samhällsaktörer och andra akademiska institutioner identifiera tvärdisciplinära forskningsfrågor kring migrationens ojämna geografi

Den fullständiga rapporten planeras att vara klar för spridning i december 2019. Spridning av resultatet av studien kommer ske i samarbete med referensgruppen och genom Mistra Urban Futures kommunikationskanaler. 

Bakgrund

Under 2015 samlades Stockholm, Göteborg och Malmö kring gemensamma kunskapsgap inom stadsutveckling. Detta resulterade i Kunskapsagendan för hållbar utveckling, som grund för gemensam forskningspolitisk argumentation och för samlade åtgärder och prioriteringar mellan de tre städerna. En av de fyra centrala samhällsutmaningarna som formulerades var "Urbanisering, migration och segregering". Utifrån Kunskapsagendan initierades en projektutvecklingsprocess runt migration och urban utveckling, som bland annat resulterat i projektet Migrationens ojämna geografi.

Projektmedlemmarna samarbetar med Arbetsgruppen för kartläggning av flyktingars flyttmönster, med representanter från VGR, Länsstyrelsen, GR, Skaraborgs kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund samt Göteborgs Stad. Projektet är kopplat till Mistra Urban Futures internationella samarbetsprojekt Migration and Sustainable Urban Development.

Vid frågor: Kontakta Kristina Grange eller Henrietta Palmer eller Nils Björling

Publikationer

Grange, K. & Björling, N. (2020) Migrationens ojämna geografi: Bosättningslagen ur ett rättviseperspektiv. Mistra Urban Futures Report 2020:2
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief