(1)

CityAirSim ska visa hur trafik, grönska och tätt byggande påverkar stadsluften

Hur påverkar växtlighet, trafik och bebyggelsens utformning stadens luftkvalitet? Hur ska man placera träd och buskar, hus och gator för att få den bästa luften i staden? 
Projektet CityAirSim har ambitionen att skapa en interaktiv digital miljö där man ska kunna belysa dessa frågor.
CityAirSim kopplar samman biologisk och meteorologisk kunskap med visualisering och pedagogisk. 
Göteborgs universitet, Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet leder arbetet, som sker i Göteborg.

 

Bakgrund
Visionen för framtidens städer är att förena hållbarhet och grönska med förtätning. Mer grönska i städer ger ökad komfort och välbefinnande, biologisk mångfald och ökat upptag av luftföroreningar och växthusgaser. Genom förtätning kan användningen av tillgängliga ytor och infrastruktur effektiviseras. 
Dock finns en risk att både tät bebyggelse och tät vegetation minskar ventilationen av luft i gaturummen och därmed hindrar utspädning av luftföroreningar.
Då fler människor ska få plats på mindre yta finns även risk för ökade utsläpp av luftföroreningar om trafiken ökar. Det kan ge en försämrad luftkvalitet, men genom noggrann stadsplanering kan de negativa effekterna begränsas eller undvikas. 

De verktyg som finns idag för att utforska, visualisera och kommunicera luftkvalitet i städer är ofullständiga, ofta svåra och tidskrävande att använda. Därför får luftkvalitet ofta otillräckligt inflytande i stadsplaneringen och information om luftkvalitet når endast en begränsad publik. Avsaknaden av en helhetsbild där samverkan av alla betydelsefulla faktorer beaktats gör det svårt att balansera de olika aspekterna för att nå en hållbar stadsutveckling med god luftkvalitet. 

För att säkerställa att kunskapen kommer till nytta är det viktigt att skapa effektiva och interaktiva verktyg för att utforska, visualisera och kommunicera information om luftkvaliteten och hur den påverkas av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikåtgärder till målgrupper som exempelvis skolelever och människor som arbetar med stadsplanering.

 

AirCitySim logo

Förväntade resultat och användbarhet i projektet
1. Identifiering och kvantifiering av vegetationens påverkan på stadsluften. Genom fältmätningar och litteratursammanställning ska vi identifiera och kvantifiera hur stadsvegetation påverkar spridning av luftföroreningar i ett gaturum. 
2. Modellutveckling och scenariosimulering. Vi ska beskriva vegetationens påverkan i en detaljerad matematisk modell som kopplas till en befintlig modell för urban luftkvalitet som gör det möjligt att mer fullständigt beskriva spridningen av luftföroreningar i ett gaturum. Scenarier simuleras sedan för utvärdering av de kombinerade effekterna av vegetation, bebyggelsestruktur och trafik.
3. Identifiering och kvantifiering av viktiga processer. Vi ska analysera avvägningarna mellan avsättning av luftföroreningar till vegetation och förändrad spridning, i samband med andra alternativ för minskning av luftföroreningar och socioekonomisk utveckling.
4. Visualisering. Vi ska utveckla ett digitalt visualiseringsverktyg för att visa modellresultaten, så de kan bli ett stöd för beslutfattande som gäller stadsplanering och effekter på luftens kvalitet.
5. Lärande. Vi kommer att använda virtual reality för att skapa en läraktivitet som kan användas i stadsplanering och utbildning. Denna kommer att testas skarpt och utvärderas. 

Beslutsfattare och skolungdomar ska ta del av resultaten
När projektet har tagit fram dessa fakta ska resultaten visualiseras i form i VR, virtual reality, där man genom glasögon blir innesluten i en konstgjord miljö. Tanken är att kunna visa hur luften påverkas om hus, växtlighet och vägar placeras på olika sätt.
Både beslutsfattare och skolungdomar ska kunna ta del av resultaten. Därför deltar stadsbyggnadskontoret i Göteborg och vetenskapscentret Universeum i projektet. 

Läs mer om CityAirSim på IVL Svenska Miljöinstitutes webb och Chalmers

Läs mer om första årets arbete i CityAirSim

Foto: Pixabay.

Filer

 • Läs mer om CityAirSim i detta faktablad PDF
 • Read more about CityAirSim in this fact sheet PDF

Projektmedlemmar

 • Håkan Pleijel

  Professor i miljövetenskap vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

  Min forskning har fokus på interaktioner mellan vegetation och atmosfär. I projektet är min uppgift att visa hur urban vegetation påverkar förekomst av luftföroreningar och det lokala klimatet baserat på mätningar och litteratursammanställning. Effekten på lokalklimatet från vegetation är kopplad till den kylande effekten av transpiration (avdunstning) från träd i stadsmiljön.

  Kontakta mig
 • Jenny Lindén

  Jenny Lindén, IVL Svenska Miljöinstitutet, är disputerad forskare inom stadsklimat och luftföroreningar. Hon har mångårig erfarenhet av fältmätningar och beräkningar, samt statistisk analys av insamlade data med syfte att identifiera underliggande fysikaliska processer och samband. Ett speciellt intresse är vegetationens roll i stadsrummet, med fokus på påverkan på spridning och deposition av luftföroreningar, men även på lokalt klimat och mikroklimat i städer. Hon arbetar även med spridningsmodellering, ofta med fokus på förtätning samt med hur utformningen av bebyggelse och vegetation påverkar spridning av luftföroreningar i gaturummet.

  Kontakta mig
 • Thommy Eriksson

  Thommy Eriksson är universitetslektor och doktorand i digital gestaltning på Tillämpad IT vid Chalmers. I sin forskning undersöker han hur det virtuella gestaltas. Han är även lärare i digital mediaproduktion och applikationsansvarig för Chalmers lärplattform PingPong.
  Thommy är ursprungligen arkitekt och har följt den digitala utvecklingen genom egna mediaproduktioner och i forskning. Han har arbetet med grafisk formgivning och desktop publishing, webbutveckling, digital bild och animation och har specialiserat sig på digital filmproduktion. Parallellt har han arbetat, forskat och undervisat kring IT och lärande – främst vad det gäller video som verktyg i undervisningen.

  Kontakta mig
 • Malin Gustafsson

  Malin Gustafsson är forskare och arbetar sedan 2013 inom gruppen Luftmiljö vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Hennes huvudfokus är spridningsmodellering av luftföroreningar, till exempel för samhällsutveckling, exponerings- och hälsostudier, urbana förtätningsfrågor samt utveckling av mät- och beräkningsmetodik för att kunna skatta partikelemissioner och partikelspridning från diffusa källor. 
  Malin disputerade 2014 vid University of Technology, Sydney, Australien, inom modellutveckling av komplexa biologiska system, påverkan av klimatförändringar på marina miljöer samt storskaliga oceanografiska modeller.

  Kontakta mig
 • Beata Stahre Wästberg

  Beata Stahre Wästberg är docent och senior forskare vid Chalmers inom det tvärvetenskapliga området visualisering i stadsplaneringsprocesser. Hon intresserar sig för användningen av visualisering som verktyg och metod för design, kommunikation och dialog i dessa sammanhang. I början av sin forskningsbana arbetade Beata med problem kring att skapa visuell realism i virtuella miljöer, med särskilt fokus på färg och ljussimulering. Hennes forskning har därifrån utvecklats mot att fokusera på utmaningar med att representera abstrakta parametrar i stadsmiljön (som luftkvalitet och buller) i stadsmodeller, med syfte är att underlätta förståelse och kommunikation i stadsplaneringsprocesser kring dessa faktorers påverkan på vår miljö. 

  Kontakta mig