(1)

CityAirSim ska visa hur trafik, grönska och tätt byggande påverkar stadsluften

Detta projekt drivs numera inom ramen för Urban Futures.
Den 1 januari 2020 ombildades Mistra Urban Futures tidigare plattform i Göteborg till Centre for Sustainable Urban Futures, i dagligt tal kallat Urban Futures. Läs mer om Urban Futures.

Hur påverkas stadens luftkvalitet av växtlighet, trafik och bebyggelsens utformning? Hur ska man placera träd och buskar, hus och gator för att få den bästa luften i staden? 
Projektet CityAirSim har ambitionen att skapa en interaktiv digital miljö där man ska kunna belysa dessa frågor.
CityAirSim kopplar samman biologisk och meteorologisk kunskap med pedagogik och visualisering. Göteborgs universitet, Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet leder arbetet, som sker i Göteborg.

Bakgrund
Visionen för framtidens städer är att förena hållbarhet och grönska med förtätning. Mer grönska i städer ger ökad komfort och välbefinnande, biologisk mångfald och ökat upptag av luftföroreningar och växthusgaser. Genom förtätning kan användningen av tillgängliga ytor och infrastruktur effektiviseras. 
Dock finns en risk att både tät bebyggelse och tät vegetation minskar ventilationen av luft i gaturummen och därmed hindrar utspädning av luftföroreningar.
Då fler människor ska få plats på mindre yta finns även risk för ökade utsläpp av luftföroreningar om trafiken ökar. Det kan ge en försämrad luftkvalitet, men genom noggrann stadsplanering kan de negativa effekterna begränsas eller undvikas. 

De verktyg som finns för att utforska, visualisera och kommunicera luftkvalitet i städer är i dag ofta ofullständiga och svåra att använda. Detta bidrar till att luftkvalitet ofta får otillräckligt inflytande i stadsplaneringen och att information om luftens kvalitet endast når en begränsad publik. Avsaknaden av en helhetsbild där samverkan av alla betydelsefulla faktorer beaktats gör det svårt att balansera de olika aspekterna för att nå en hållbar stadsutveckling med god luftkvalitet. 

För att säkerställa att kunskapen kommer till nytta är det viktigt att skapa effektiva och interaktiva verktyg för att utforska, visualisera och kommunicera information om luftkvaliteten och hur den påverkas av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikåtgärder till målgrupper som exempelvis skolelever och människor som arbetar med stadsplanering.
 

AirCitySim logo

Förväntade resultat och användbarhet i projektet
1. Identifiering och kvantifiering av vegetationens påverkan på stadsluften. Genom fältmätningar och litteratursammanställning ska projektet identifiera och kvantifiera hur stadsvegetation påverkar spridning av luftföroreningar i ett gaturum. 

2. Modellutveckling och scenariosimulering. Projektet ska beskriva vegetationens påverkan i en detaljerad matematisk modell som kopplas till en befintlig modell för urban luftkvalitet som gör det möjligt att mer fullständigt beskriva spridningen av luftföroreningar i ett gaturum. Scenarier simuleras sedan för utvärdering av de kombinerade effekterna av vegetation, bebyggelsestruktur och trafik.

3. Visualisering. Projektet ska utveckla ett digitalt visualiseringsverktyg för att visa modellresultaten, så de kan bli ett stöd för beslutfattande som gäller stadsplanering och effekter på luftens kvalitet.

4. Lärande. Projektet kommer att använda virtual reality (VR) för att skapa en läraktivitet som kan användas i stadsplanering och utbildning. Denna kommer att testas skarpt och utvärderas. 

Beslutsfattare och skolungdomar ska ta del av resultaten
När projektet har tagit fram dessa fakta ska resultaten visualiseras i en virtuell stadsmiljö som man kan utforska med hjälp av ett VR-headset. Här kommer man att kunna uppleva hur luften påverkas om hus, växtlighet och vägar placeras på olika sätt.

Både beslutsfattare och skolungdomar ska kunna ta del av resultaten. Därför deltar stadsbyggnadskontoret i Göteborg och vetenskapscentret Universeum i projektet

Läs mer om CityAirSim på IVL Svenska Miljöinstitutes hemsida och Chalmers teknniska högskolas hemsida (webb).

Läs mer om första årets arbete i CityAirSim

Vid frågor om City Air Sim kontakta  projektledare Håkan Pleijel

Vad gäller faktablad här nedan på sidan, (i filer) så har vi tillgänglighetsanpassat dem så långt det går, det är inte säkert att alla dokument på denna webbplats är helt och hållet tillgänglighetsanpassade. 

Foto: Pixabay.

Filer

  • Read more about CityAirSim in this fact sheet in english (PDF)
  • Läs mer om CityAirSim i detta faktablad på svenska (PDF)