Publicerad:

Nytt examensarbete undersöker koppling mellan innovation och stadsutveckling

De kommande åren ska stora ytor bebyggas i centrala Göteborg. Ambitionerna är höga och Vision Älvstaden är tydlig: Staden skall vara en testarena där vi tillsammans experimenterar för att hitta nya sätt att bygga en hållbar stad. Men hur får vi en stadsutvecklingsprocess i Göteborg som främjar innovation och nyskapande där många olika aktörer ges möjlighet att utveckla nya idéer? Där varje nytt projekt vilar på lärdomar från redan genomförda stadsutvecklingsprojekt? Dessa och andra frågor arbetar det Vinnovafinansierade projektet Göteborgs Innovationsplattform.

Som en del i projektet har ett examensarbete genomförts som kopplar samman teoribildningar kring innovationssystem och stadsutveckling. Examensarbetet visar på vikten av att arbeta med blandade grupper när man vill främja innovation och hur man i stadsutveckling skulle kunna arbeta på ett strukturerat sätt med följande innovationsprocesser:

1. Problemområde
2. Skapa vision
3. Idégenerering
4. Experimentering
5. Implementering
6. Utvärdering & spridning

Den första innovationsprocessen är att problemområdet identifieras. Därefter engageras ett antal aktörer för att utveckla en vision för en långsiktig lösning. Idégenerering och experimentering är nästa innovationsprocess som tar vid för att få fram nya idéer och lösningar. Lösningarna testas och vidareutvecklas eventuellt genom olika projekt. Idégenerering och experimentering är processer som upprepas allt efter behov. De idéer som är redo för marknaden tas vidare till implementeringen. Det sista steget är att utvärdera och följa upp processen för att skapa lärande och sprida kunskap. De fyra sista innovationsprocesserna öppna och innebär att ytterligare aktörer kan involveras för att underlätta respektive process.

Examensarbetet är skrivet av Elin Lindahl och Hanna Rydehell, Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på uppdrag av Mistra Urban Futures inom ramen för Göteborgs Innovationsplattform. Arbetet har utförts tillsammans med SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Göteborgs Innovationsplattform

Innovationsplattformen är ett samarbete mellan samhälle, näringsliv akademi i Göteborg för att skapa en internationellt erkänd innovationsplattform för hållbar och attraktiv stadsutveckling. Med spetskompetens i världsklass vill vi vara en modig förebild som prövar nya modeller, processer och tekniker. Satsningen har initierats av Göteborgs stad, Johanneberg Science Park och Mistra Urban Futures. De tre parterna leder tillsammans projektet.

Läs mer

Göteborgs Innovationsplattform 
 

Filer

  • Hållbara urbana omställningar - En modell för att förstå framväxten av innovation i hållbar stadsutveckling
  • Sustainable Urban Transitions - A model for understanding the emergence of innovation in sustainable urban development