Plattformsdagarna 2017: Ny politik för levande städer – hur vill du bidra?

DATUM: 6 – 7 DECEMBER, 2017
PLATS: ERIKSBERGSHALLEN, MASKINGATAN 11, GÖTEBORG

Huvudarrangörer: Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. 

Plattformsdagarnas övergripande tema är Ny politik för levande städer – hur vill du bidra? Regeringen formulerar just nu en ny politik för arkitektur, form och design och hållbara livsmiljöer. Framtiden ställer nya krav på våra städer. Nu när det byggs så mycket i Sverige har vi chansen att ställa om till mer klimatsmarta, attraktiva och robusta städer med människan i centrum.

Kunskapsdialoger

I samband med årets Plattformsdagar i Göteborg arrangerar Mistra Urban Futures två kunskapsdialoger. 

3. Rättvis stad: Stadsbyggande för mer jämlika livsvillkor?

I den pågående debatten om jämlika livsvillkor, segregation och polarisering i samhället framstår det som oerhört problematiskt att det råder så stora skillnader mellan stadsdelar i en stad. Skillnaderna kan identifieras utifrån olika perspektiv och i flera forskningsprojekt har vi haft möjligheten att fördjupa förståelsen för stadsbyggandets och arkitekturens roll.

Samtalsledare: Ann Legeby, KTH Arkitekturskolan. Projektledare för Dela[d] Stad; Mistra Urban Futures, Göteborgs stad och Boverket.

15. Varför har kulturen en roll i stadsutvecklingen?

Staden formar människorna men människorna formar också staden. Över tid blir staden en bärare av en mångfald av kreativa uttryck, skaparkraft, spår, lämningar och sociala relationer. Kultur och kulturarv är centrala aspekter för att förstå hur vi kan och bör ta oss an frågan om urban hållbarhet. Målet är att med hjälp av medborgarnas inflytande skapa en hållbar stad inte bara socialt, ekonomiskt och ekologiskt utan också kulturellt.

Samtalsledare: Ylva Berglund, Göteborgs Stadsmuseum, Intendent och projektledare. 

Läs mer om Plattformsdagarna och anmäl dig här.

Kunskapsdialoger som våra parter arrangerar

Mistra Urban Futures olika parter arrangerar även de en rad olika kunskapsdialoger. 

4. Vad krävs för nya lösningar för en ökad och säker cykling i staden
2017 lanserade regeringen Sveriges första nationella cykelstrategi i syfte att stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar dit cyklingen räknas. Strategin ger uttryck för regeringens ambitioner inom cykling med inriktning på att hjälpa berörda aktörer att ta sitt ansvar. Den är tänkt att fungera som en plattform för det fortsatta arbetet och kommer att såväl följas upp som att vidareutvecklas. Vad krävs konkret för att cykeln på allvar ska utvecklas och ses som ett eget trafikslag?
Arrangör: Trafikverket

7. Behov av regional planering
För att göra väl avvägda bedömningar av planering på regional nivå krävs ett relevant planeringsunderlag. Det regionala beslutsunderlaget som finns att tillgå är olika i olika regioner och det finns idag begränsade möjligheter att kräva underlag på regional nivå. Nu pågår flera stora projekt med regional påverkan men vem tar ansvar för den regionala analysen av planeringen?
Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland

8. Stadsutvecklingszoner – att lotsa för kreativ stadsutveckling i en snårskog av lagstiftning
Frågan om vad, vart och för vem vi bygger är heta frågor, och ingen sitter riktigt med de enkla svaren. Det enda vi säkert vet är att arbetet med att bygga bostäder, att utveckla staden, skapa goda levnadsmiljöer för alla, är en mycket komplex utmaning. Projektet Stadsutvecklingszoner skall försöka vara en del av lösningen. I ett samarbete mellan Malmö stad, Älvstranden utveckling i Göteborg, Länsstyrelserna och Plattformen, skapas i de båda städerna ett policy lab för att tydliggöra dessa målkonflikter.
Arrangör: Malmö stad

24. Går det att förebygga brott med fysisk planering?
Den upplevda otryggheten i stadsmiljöer är på många platser större än risken att drabbas av brott. Bebyggelsestrukturen formar människors rörelsemönster och ett områdes förutsättningar att kunna vara befolkat av så många som möjligt under dygnets alla timmar.
Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland

26. Mål för transportsystemet till år 2030 baserat på FNs mål för ett hållbart samhälle
Kopplingen mellan transportsystemet och Agenda 2030 kan sammanfattas som tillgänglighet i ett hållbart samhälle. För att transportsystemet ska kunna bidra till det hållbara samhället behövs tydligare mål. Trafikverkets förslag är att mål- och tidsätta viktiga hållbarhetsaspekter där transportsystemet kan göra skillnad. Målen tar sin utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv, där också attraktivitet, god livskvalitet för alla medborgare och utvecklingsmöjligheter för näringslivet i hela landet ingår.
Arrangör: Trafikverket 

27. Differentierade hyror för ett socialt blandat boende
I Frihamnen planeras det för cirka 9 000 bostäder de kommande 20 åren. Här ska en andel av hyresrätterna ha väsentligt lägre hyror än normal nyproduktion, så att alla invånare oavsett inkomstnivå har möjlighet att bo i den centrala staden. Genom skarpa krav i markanvisningen och marknadens vilja att hitta nya affärsmodeller är det möjligt att skapa ett socialt blandat boende.
Arrangör: Älvstranden Utveckling

28. Platsbyggnad skapar en inkluderande stad
Genom prototyparbete kan Platsbyggnad utveckla ett område i ett tidigt skede av planprocessen, när luckan mellan vision, plan och genomförande fortfarande står öppen. I Frihamnen växer nu den framtida stadsparken ”Jubileumsparken” dynamiskt fram genom denna metod. Arbetet bygger på tidigare dialogprocesser i staden och göteborgarna är aktiva i planering och byggnation av olika prototyper vars erfarenheter kommer användas i planarbetet.
Arrangör: Älvstranden Utveckling

34. Smart City Sweden - Sveriges nya skyltfönster för smarta lösningar inom hållbar stadsutveckling
Smart City Sweden är en nationell plattform som syftar till att öka spridningen av hållbar stadsutveckling och miljö- och klimatlösningar för en internationell målgrupp. Denna kunskapsdialog kommer att handla om hur vi på bästa sätt kan visualisera Sveriges styrkeområden. Vilka projekt och lösningar ska Smart City Sweden presentera för utländska besökare? Hur kan vi gå från innovation till export av dessa lösningar? Hur kan vi bidra till att andra länder når Agenda 2030-målen?
Arrangör: Energimyndigheten, Svenska Miljöinstitutet (IVL)

36. Lokalt genomförande avgörande för Agenda 2030
Global Utmaning har som oberoende tankesmedja under lång tid arbetat med hållbar stadsutveckling. Det politiska ledarskapet är avgörande, och fokus på tydliga hållbarhetsmål, starkt lokalt självstyre och samverkan är nyckelfaktorer. Särskilt viktigt är det lokala genomförandet av Agenda 2030 och mål 11 och New Urban Agenda bör vara tongivande för hur städer bör planeras och växa. Tankesmedjan har därför tagit initiativ till en deklaration för det svenska och nordiska lokala genomförandet av Agenda 2030 och New Urban Agenda och deras koppling till lokal nivå och svenska intressenters input till regeringens nya stadspolitik.
Arrangör: Global Utmaning

40. Förorten – den nya motorn för hållbar ekonomisk utveckling
Nya perspektiv framkommer på hur byggande och stadsplanering kan utveckla våra peri-urbana områden till motorer för hållbara ekonomiska modeller, affärsutveckling och jobb. Är detta möjligt genom ett nytt sätt att tänka, samarbeta och planera? Vi ställer frågan: Hur medskapar vi för ekonomisk utveckling i lokal hållbarhet, bostadsbyggande och stadsplanering? Projektledare: Business region Göteborg AB och KTH
Arrangör: Klimatsynk: Business Region Göteborg AB, KTH, Grön Bostad Stockholm

43. Klarar samhället stora påfrestningar?
De flesta av oss lever ett tryggt och säkert liv men vi ska komma ihåg att samhället är sårbart. Vår omvärld har förändrats och den säkerhetspolitiska analysen förutsätter att vi planerar för stora påfrestningar på samhället som till exempelvis krig. Vi har stora komplexa beroenden av vår omvärld vilket försvårar våra förutsättningar att planera.
Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland

46. Modigare, flexiblare styrning för innovativa städer
Med erfarenheter från bland annat Borås, Göteborg och Malmös innovationsplattformar inom VINNOVAS satsning på innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer, vill vi problematisera och diskutera möjliga vägar framåt, genom utveckling av gränsöverskridande samverkansprocesser och hållbar styrning med hjälp av nya ekonomiska modeller.
Arrangör: RISE

52. Stadsmiljöavtal främjar hållbara stadsmiljöer
I Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns 1 miljard kronor per år till sk stadsmiljöavtal. Syftet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter ska ske med kollektivtrafik eller med cykel. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar. Förutsättningar för stöd är att motprestationer genomförs som  bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Hur når vi bäst effekt för pengarna?
Arrangör: Trafikverket

55. Fusion Point Gothenburg bygger broar mellan akademi och praktik
Forskningsprogrammet Fusion Point Gothenburg ska stärka mötet mellan forskning och praktik inom arkitektur och stadsbyggande. Målet är att utveckla en designmetodik för stadsutveckling och göra både etablerad forskning och ny kunskap praktiskt användbar för alla olika offentliga aktörer. Genom detta blir det förhoppningsvis lättare att fatta de många beslut som avgör den framtida stadens kvaliteter.
Arrangör: Älvstranden Utveckling

Filer

  • Kunskapsdialoger - Plattformsdagar 2017
  • Program Plattformsdagarna 6-7 december 2017

ERIKSBERGSHALLEN, MASKINGATAN 11, GÖTEBORG

ERIKSBERGSHALLEN, MASKINGATAN 11, GÖTEBORG