Publicerad:

Uppstartsträff för nationellt nätverk - socialt hållbar transportplanering

Nätverket Social hållbarhet i transportplanering hade en första träff i mitten av oktober där över 40 deltagare från hela Sverige deltog. Här medverkade representanter från både akademi, offentlig verksamhet och näringslivet. Syftet med nätverket är att skapa ett forum för gemensamt kunskapsbyggande och utbyte av erfarenheter. Men också för att tillsammans identifiera kunskapsluckor och behoven för forskning.

- Det var tydligt under träffen att det finns ett stort behov och efterfrågan på ett nätverk som samlar olika kompetenser och erfarenheter, säger Elma Durakovic, plattformssamordnare i Göteborg. 

Nätverket är ett Mistra Urban Futures nätverk som drivs av en arbetsgrupp bestående av Lisa Ström (se ovan i bild: Göteborgsregionen), Ana Gil Solá (Göteborgs universitet), Sara Eriksson (Västra götalandsregionen) och Lisa Örberg (Trafikverket).

”Nätverket har som syfte att öka kunskapen inom fältet socialt hållbar transportplanering. Genom att skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbyggnadsprocess bidrar nätverket till samförståelse mellan planerare på lokal och regional nivå, samt mellan planering och forskning. Utifrån denna samförståelse kan deltagarna tillsammans formulera och utveckla forsknings- och utvecklingsprojekt som är aktuella och relevanta inom både planerings- och forskningssidan. Sociala aspekter av transportplaneringen täcker in bl.a. individers likvärdiga tillgång till stadens platser och aktiviteter (jämlik tillgänglighet), liksom stärkandet av en infrastruktur som inte inkräktar på staden som en plats för rekreation och möten.”

Foto: Elma Durakovic