Publicerad:

Utvärdering 

Fem år med Mistra Urban Futures

Under våren 2015 genomför Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning och Sida en utvärdering av Mistra Urban Futures. Om utfallet är positivt kommer de fortsätta att finansiera centrumets andra fas som pågår 2016-2019. Investeringarna som görs fram till 2020 syftar till att skapa ett centrum som kan fortsätta vara verksamt även efter den tidsbegränsade finanseringen från Mistra. 

Att genomföra en utvärdering efter den första fasen av finansiering avslutats är ett sätt för Mistra att följa upp sina satsningar. Detta görs för att se hur väl målen har uppnåtts, hur resurserna fördelats och om de långsiktiga strategierna behöver utvecklas i takt med att omvärlden och förutsättningarna förändras. 

”Utvärderingen är ett bra tillfälle för oss att se och stämma av vår utveckling och med hjälp av utvärderarnas expertis få nya insikter kring vårt arbetssätt och prestationer”, säger David Simon, Director, Mistra Urban Futures. 

Framsteg sedan starten 2010

Sedan centrumet bildades 2010 har Mistra Urban Futures genomfört ett brett spektrum av projekt, organiserat en rad viktiga event, utvecklat metodiken gemensam kunskapsproduktion och publicerat ett stort antal publikationer. Plattformarna i Kapstaden, Kisumu, Manchester och Göteborg har etablerats och engagerat ett flertal intressenter och lokala partners. Centret har positionerat sig som en viktig aktör inom stadsutveckling både i de städer det är verksamt och på andra håll. Mistra Urban Futures utvecklas till en global aktör som bidrar med kunskap och utmanar forskning och praktik inom hållbar stadsutveckling. 

”Centrumet har varit framgångsrikt i att engagera olika parter i transdisciplinära processer som formas gemensamt av deltagarna, vilket har möjliggjort att viktiga frågor identifierats och forskats kring. Resultaten har därmed kunnat vägleda städer i hur de kan utvecklas till att bli mer hållbara. Baserat på den solida grund som byggts har centrumet potential att spela en transformativ roll i nästa fas”, säger Thomas Rosswall, styrelseordförande, Mistra Urban Futures. 

Tillbakablick och strategier för framtiden 

Inför utvärderingen har två huvuddokument tagits fram, en så kallad Progress Report som summerar utvecklingen och de viktigaste resultaten från 2010-2014, liksom en strategisk plan för 2016-2019 som visar på riktningen och intentionerna framåt. 

Utvärderingspanelen 

Mistra har utsett en utvärderingspanel som ska genomföra utvärderingen av centrumet. Panelen består utav följande personer: 

•    Illmar Reepalu, (ordförande), f.d. kommunstyrelsens ordförande Malmö stad, professionell stadsplanerare, Sverige 
•    Professor Emerita Caroline Moser, The University of Manchester, Storbritannien 
•    Professor John Robinson, The University of British Columbia, Kanada
•    Dr David Dodman, Co-Head, Human Settlements Group, International Institute for Environment and Development (IIED), Storbritannien 
•    Professor Carl-Johan Engström, professionell stadsplanerare och KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige 

Besöker plattformarna 

Caroline Moser är utsedd att besöka plattformarna i Kapstaden, Kisumu och Manchester under mars och april. Panel kommer att sammanträda i Göteborg den 4-8 maj, där de även kommer få ta del av verksamheten i Göteborg. Beslutet från Mistra förväntas offentliggöras i juni. 

Göteborgskonsortiet vill fortsätta  

Göteborgskonsortiet är centrumets grundare och parterna skickade in en gemensam ansökan till Mistra vilket ledde till att Mistra Urban Futures grundades 2010. Konsortiet består utav fölande organisationer i Göteborgsregionen: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), IVL Svenska miljöinstitutet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen. Parterna ser alla centrumet som en långsiktig satsning och ser en fortsättning även efter 2020.  

Frågor?

Thomas Rosswall, styrelseordförande, Mistra Urban Futures, thomas.rosswall@gmail.com 
Professor David Simon, Director, Mistra Urban Futures, david.simon@chalmers.se