Publicerad:

Pressinformation: Arena hållbar stad 6 – 8 november 2012

Bakgrund

På bara fyra årtionden kommer antalet människor som bor i städer att öka från 3 till 6 miljarder. Det ställer stora krav på planering och på att vi alla börjar tänka i termer av hållbarhet, invånare såväl som stadsplanerare, och både i nuvarande och nya städer. Vi måste bygga städer som håller i längden.

Delegationen för hållbara städer - en nationell arena för hållbar stadsutveckling

Delegationen för hållbara städer - regeringens särskilda satsning för att Sverige ska ligga i internationell framkant inom hållbar stadsutveckling- avslutar nu det fyraåriga regeringsuppdraget. Delegationens ordförande är Peter Örn. Ledamöterna i delegationen tillsattes 2008 med en bred expertis kring hållbart stadsbyggande, med både konkret erfarenhet av stadsbyggande och överblick över centrala ämnesområden. Delegationen har kopplingar till näringsliv, exportfrämjande och de andra sektorer som måste samverka för att befästa och stärka den svenska kompetensen.

Arena hållbar stad

På konferensen Arena hållbar stad visas de statliga satsningarnas betydelse för utvecklingen av hållbara städer. Projekten visar upp vad som är möjligt att göra – de är demonstrationsprojekt som ska bidra till erfarenhetsspridning och export av miljöteknik. Projekten ska också främja attraktiva lösningar för människorna som bor och vistas i de områden som ska byggas eller byggas om.

98 projekt har fått ekonomiskt stöd av delegationen, totalt har mer än 350 miljoner kronor delats ut. Flertalet av Delegationens satsningar visar att det är möjligt att ställa om. Några exempel:
o Energieffektiv renovering av bostäder från miljonprogrammet - Järvafältet i Stockholm, Vivalla i Örebro och Rosengård i Malmö. Arbetet har gjorts i samverkan och dialog med de boende. Fler aspekter än de rena energifrågorna ingår, till exempel förbättrade cykelvägar och ökade möjligheter till egen odling inom området.
o Stadsdelen Ålidhem i Umeå byggdes på 1960-talet när energin var billig. Nu får de solceller på taken för att sänka behovet av köpt energi. Projektet visar att det går att ta tillvara solen trots det nordliga läget. Umeå vill bli en förebild för hållbart byggande i ett kallt klimat.

Konferensen blir också ett avstamp för framtida satsningar för att utveckla hållbara städer. Mistra Urban Futures, VINNOVA, Naturvårdsverket och Boverket är några viktiga spelare att föra utvecklingen framåt.

Arena hållbar stad arrangeras av Delegationen för hållbara städer tillsammans med Vinnova, Naturvårdsverket och Mistra Urban Futures.

Samarrangörer

Vinnova är en statlig innovationsmyndighet under Näringsdepartementet. Myndighetens uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningar för innovation och att finansiera forskning för att minska klimat- och miljöpåverkan i framtidens hållbara samhälle. Varje år investerar Vinnova ca 2 miljarder kronor i olika insatser.
Visionen är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i.

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Till uppgifterna hör även att samordna, följa upp och utvärder arbetet med Sveriges miljömål.

Det är också viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön. Uppdraget är att ta fram kunskap och underlag, bidra till att utveckla miljöpolitiken och genomföra miljöpolitiken i samverkan.

Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures är ett globalt kunskaps- och forskningscentrum inom hållbar stadsutveckling, finansierat av Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning, och Sida. Huvudkontoret finns i Göteborg och verksamhet bedrivs i fem länder:
- Sydafrika (Kapstaden)
- Sverige (Göteborg)
- England (Manchester)
- Kenya (Kisumu)
- Kina (Shanghai).

Mistra Urban Futures skiljer sig från andra kunskaps- och forskningscentrum genom att genomgående kombinera forskning och praktik i en bred samverkan.  Det betyder t ex att alla projekt drivs gemensamt av forskare och praktiker.

Filer

  • Pressinformation: Arena hållbar stad 6 – 8 november 2012