Publicerad:

Ny publikation: Meningsfullt deltagande i offentlig verksamhet 

Som en del av det internationella projektet ’Participatory Cities’ som drivs av Mistra Urban Futures, har Sanna Isemo, plattformskoordinator, och Margareta Forsberg, tidigare verksamhetsledare vid Göteborgsplattformen, publicerat en rapport om "Meningsfullt deltagande - från global agenda till lokal förståelse". De har intervjuat förvaltningschefer och nämndordförande i Göteborg om deras syn på innebörden av begreppet ’meningsfullt deltagande’.

Det finns olika uppfattningar som till viss del speglar olika aspekter av demokrati. Det handlar om spänningen mellan mandatet från väljare att fatta beslut, om utrymmet för medborgare att vara aktiva mellan valen och om vikten av samtalet i fokus för demokratiutvecklingen. Medborgarnas deltagande anses ofta skapa legitimitet och ha ett sätt att fördjupa demokratin. 

Vad hindrar meningsfullt deltagande
Intervjuerna visar också på beslutsfattarnas syn på vad som kan hindra ett meningsfullt deltagande. Det faktum att stadsutvecklingsprocesser tar lång tid framhålls ofta; deltagandet stannar vid tyckande och leder sällan fram till ’görande’. En annan svårighet som nämns är en otydlighet om vad som egentligen menas med ’deltagande’, och även hur det kan göras möjligt inom ramen för till exempel en nämnds arbete.

The New Urban Agenda som antogs av FN 2016 lyfter värdet av medborgerligt engagemang, samråd och medskapande. Först då kan städer vara en källa till lösningar i hållbarhetsfrågor, snarare än roten till problemen. Och, skriver författarna, kanske kan FN:s hållbarhetsmål och the New Urban Agenda fungera som plattform för en fördjupad dialog om vad meningsfullt deltagande innebär. 
 

Ta del av paper/publikationen här och läs mer på Participatory cities sidan på mistraurbanfutures.orgs webb