(1)

Co-creation för Agenda 2030 i Stockholmsregionen

Välkommen till Stockholm Urban Forum
 

Samtidigt som Stockholm växer är ekosystemen under påfrestning och de sociala klyftorna ökar. För att säkra en social-ekologiskt hållbar utveckling i staden och regionen krävs ett holistiskt angreppssätt, ett långsiktigt perspektiv och social innovation. Hur kan co-creation*, där olika aktörer och sektorer är aktiva deltagare i stadsutvecklingsprocessen, bidra till genomförandet av Agenda 2030  i Stockholmsregionen?

Stockholm Urban Forum samlar förvaltning, politik, forskning, näringsliv och civilsamhälle i dialog kring hur co-creation fungerar som verktyg för att skapa hållbar utveckling lokalt. Fokus ligger på lokalt genomförande av Agenda 2030:s mål 11, om hållbara städer och samhällen, och FN:s nya urbana agenda.
Vi diskuterar det allt större behovet av inkluderande metoder och visar på intressanta exempel från Stockholmsregionen. På så vis får deltagarna med sig lärdomar och praktiska verktyg som de kan använda i sin egen verksamhet. Vad kan vi lära oss av de metoder som används idag och hur kan de skalas upp?

En strategi för genomförandet av mål 11 och den nya urbana agendan är enligt FN att instifta så kallade National Urban Forums. Exempelvis anordnades ett av de första i Sverige under 2017 och sedan dess har regionala och lokala forum hållits på många håll i världen. I samma anda är Stockholm Urban Forum ett forum som främjar aktivt deltagande och idé- och erfarenhetsutbyte mellan en mångfald av aktörer, och som direkt kopplar an till de globala agendorna på ett lösningsorienterat vis.

Bakom konferensen står Mistra Urban Futures Stockholmsnod, som består av Openlab, KTH, Stockholms Universitet, Stockholm Resilience Centre, IVL Svenska Miljöinstitutet, Quantified Planet och Global Utmaning. Noden är en av flera inom Mistra Urban Futures, ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum, som arbetar för hållbar stadsutveckling genom co-creation.

*Med co-creation menas här medskapande/samkunskapande processer, där kunskap från olika aktörer (som t.ex. forskning, praktik, näringsliv, politik, civilsamhälle, medborgare) integreras i syfte att skapa bredare förståelse för, och lösningar på, komplexa problem. 
 

Dag: 28 maj kl. 09:00 - 16:30 Mingel kl. 18

Tid: 09:00- 16:30 

Plats: Subtopia, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg, Sverige

Läs mer om programmet här. Programmet har uppdaterats.

Välkommen! 

Intervju från Stockholm Urban Forum med bland andra Sofie Pandis Iveroth (Youtube)

Livestream del 1 Stockholm Urban Forum 28 maj 2019 (från Facebook)

Lievestream del 2 Stockholm Urban Forum 28 maj 2019 (från Facebook)

 

Filer

  • Presentation Johan Larson Lindahl Urban Forum Stockholm PDF
  • Rapport från konferens Stockholm Urban Forum 28 maj 2019
  • Resultat Stockholm Urban Forum 28 maj 2019 PDF

Rotemannavägen 10, Norsborg, Sverige