Publicerad:

Quito by night Photo: Gert Olsson

Färdigt förslag till New Urban Agenda

Vid den stora FN-konferensen Habitat III i Quito i oktober väntas en ’New Urban Agenda’ antas av världens länder. Underlaget har diskuterats, stötts och blötts genom en rad olika utkast. Ett nästan färdigt förslag publicerades i slutet av juli och i helgen som var enades förhandlingsdelegationer från hela världen om ett slutligt förslag till dokument vid ett maraton-möte i New York.  

En lång rad åtaganden från världens länder förväntas för att främja inkluderande och tillgängliga städer där ’ingen lämnas utanför’. Dokumentet erkänner också vikten av icke-nationella organisationer, som städer och regioner, och stöder det arbete som görs tillsammans med regeringar och andra intressenter för att förverkliga agendans målsättningar.

– Att komma överens efter utdragna och tidvis intensiva förhandlingar över en två-årsperiod är en framgång värd att notera, säger David Simon, Director för Mistra Urban Futures, inte minst för de de övergripande åtaganden världens länder gör för hållbar stadsutveckling.

Lokala och regionala politiska organ ska stödjas för att skapa ’möjligheter till dialog’ som inkluderar alla delar av samhället. Detta kräver, sägs det i Agendan, ett politisk ramverk som möjliggör deltagande i planering och delande av erfarenheter och initiativ för att utveckla kunskaper och förutsättningar. Tillgång till vetenskap, teknologi, innovation och förbättrade möjligheter att dela kunskaper utgör en del av grunden för att kunna förverkliga målen i agendan.

FN:s medlemsstater åtar sig att främja utvecklingen av olika verktyg för digital förvaltning som utgår från medborgarna, för att underlätta deltagande och en ansvarsfull ledning. Forskning ska stödjas, inklusive stabila gränssnitt mellan politik och forskning för planering och styrning.

Några frågor lämnas till de slutliga förhandlingarna i Quito, däribland den framtida rollen för UN-Habitat när det gäller uppföljning och övervakning av hur målen förverkligas och implementeras.

Det slutliga förslaget till New Urban Agenda kan laddas ner från Habitat III:s hemsida. Mistra Urban Futures kommer att finnas på plats i Quito, som associerad partner i World Urban Campaign, och i olika sido- och nätverksevent.

– Även om kritiker kommer att hävda att New Urban Agenda är för omfattande, komplex och tandlös, så har FN aldrig tidigare formellt erkänt icke-nationella enheters betydelse. För ett internationellt forskningscentrum som Mistra Urban Futures så betyder det förstås mycket att det finns ett uttryckligt stöd för medskapande som en metod att nå målen. Det är mycket välkommet, avslutar David Simon.  

 

För mer information om Mistra Urban Futures deltagande i Habitat III, kontakta David Simon eller Jan Riise, tel 0708-642820

Foto: Gert Olsson / Shutterstock