Publicerad:

Inclusive Place Brading Mistra Urban Futures

Inclusive Place Branding

Deltagande är ett nyckelord för utveckling av kännedomen om olika platser. Det handlar om hur dessa platsers varumärken kan förbättras för att exempelvis locka fler besökare eller skapa underlag för entreprenörer att förnya det lokala näringslivet.

Eva Maria Jernsand på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet disputerar i december med avhandlingen ‘Inclusive Place Branding’. Eva Maria är en av Mistra Urban Futures doktorander och har använt projekten Eco-Tourism och Market Places i Kisumu som underlag för sin forskning.

Syftet har varit att definiera och konceptualisera begreppet ‘inclusive place branding’ och hur ett inkluderande synsätt kan påverka den lokala utvecklingen i praktiken. Observationer och intervjuer med människor engagerade i ett projekt för en lokal utveckling av turismen kring Dunga Beach vid Victoriasjön utgör grunden för reflektioner och lärande.

Avhandlingen pekar på hur ett inkluderande varumärkesarbete skapar nya relationer och ett socialt, kulturellt och symboliskt kapital av värde för den fortsatta utvecklingen. Det bidrar till att positionera platsen i förhållande till olika intressenter och intressentgrupper.

Några konkreta resultat av fältarbetet redovisas också: förbättrade guidade turer, en gudiförening, nya sopsorteringsrutiner och skyltsystem som hjälper besökare att hitta.

Eva Maria Jernsand blir därmed den andra av Mistra Urban Futures Göteborgs-doktorander att disputera, efter Lisa Bomble som presenterade sin avhandling ‘Communicative Interfaces for Planning’ tidigare i år. Båda avhandlingarna finns för fri nedladdning:

Inclusive Place Branding: från Göteborgs universitet (pdf)

Communicative Interfaces for Planning

För ytterligare upplysingar, kontakta Eva Maria Jernsand, tel 0708 327466.

 

Foto/konstnär: Eva Maria Jernsand