Publicerad:

Samarbete och kunskapsutbyte i Kisumu

Den 22-24 oktober gick den tredje KLIP-konferensen (Kisumu Local Interaction Platform) av stapeln i Kisumu, med syfte att förstärka samarbeten och utbyta kunskap mellan akademi, näringsliv och samhälle inom områdena ekoturism- och marknadsplatsutveckling. Syftet återspeglades i presentationerna som varvades mellan doktorander, forskare samt näringslivs- och regionrepresentanter.

Insikter om hur invånarna upplever staden viktig

Professor Maria Nyström representerade Mistra Urban Futures och kopplade i sin presentation samman Kisumu med verksamheten i de andra lokala plattformarna. Hon talade även om hur en gemensam akademi (East African Urban Academy) kan sammanlänka olika universitet i Östra Afrika. Kisumus stadsdirektör, Doris Ombara, höll ett inspirerande tal där hon menade att det enda sättet att förstå stadens problem är att få insikt i hur invånarna upplever den. Doris och hennes medarbetare har därför vid ett flertal tillfällen deltagit i exempelvis städaktioner tillsammans med de som bor och arbetar i området och marknadsplatsen Kibuye.

Involvera den lokala befolkningen

Daniel Okumu, ordförande för Lake Victoria Tourism Association, var en av de som representerade näringslivet. Han talade om vikten av att inte enbart informera den lokala befolkningen om utvecklingen utan att låta dem vara aktivt involverade i hela processen. Från akademin fick flera av KLIP:s doktorander möjligheten att presentera sina studier och få återkoppling från konferensens deltagare. Naomi Mgoria Apali från Maseno University presenterade exempelvis ett analysverktyg som kan användas för att få in kvinnors syn i turismutvecklingen, ett perspektiv som idag ofta saknas.

Årlig fotbollsturnering

Under hela konferensen genomförde två doktorander en workshop med deltagarna i syfte att samla in deras syn på hur turismen i Kisumu bör utvecklas. Under den tredje och sista dagen på konferensen hölls den årliga fotbollsturneringen för ungdomar i Kisumu. I samband med turneringen anordnade doktoranderna Helena Kraff, Eva Maria Jernsand, Franklin Mwango och Jennifher Otieno en gemensam workshop för att samla in invånarnas åsikter om ekoturismutveckling och sophantering i staden, två aspekter som visade sig ha ett starkt samband då många valde att inte besöka platser som de inte ansåg vara rena.

Doktorandernas forskning börjar visa resultat

Konferensen visade på att arbetet på KLIP har utvecklats och att doktorandernas forskning börjar visa resultat. Samarbeten har skapats mellan universiteten, näringslivet, regionen och lokalbefolkningen. Det påpekades dock att samarbetet bör stärkas för att den ska ge något för alla parter. Att arbeta transdisciplinärt är utmanande för samtliga, men diskussionerna visade på ett stort engagemang och vilja att samarbeta på alla nivåer.