(2)

Kommersen 2.0

Kommersen är en populär och utmärkande byggnad i norra Masthugget i Göteborg. Byggnaden är välbesökt och innehåller möjligheter till handel och sociala aktiviteter. Området utmärker sig genom civilt- och medborgerligt engagemang och flera ideella organisationer är verksamma här.

Återskapande av värden

Det har visat sig att Kommersen, med sin spektakulära utformning och sitt engagemang, har flera värden för invånare och besökare, till exempel kulturella, sociala, ekonomiska, ekologiska och estetiska. Det går hand i hand med flera av de mål som stadsbyggnadskontoret har satt upp för området.

Syftet med Kommersen 2.0: Culture Analytical planning North Masthugget är att bevara och återskapa så många som möjligt av de värden som Kommersen representerar och diskutera hur dessa värden kan förbättras och utökas i området norra Masthugget. Lokala kunskaper och erfarenheter samt existerande nätverk är viktiga verktyg för att nå projektets mål.

Nya dimensioner

Projektet menar att genom att använda platsens karaktär som ett verktyg i stadsutvecklingen, skapas en ny dimension som lyfter fram lokalpolitiska, kulturella och historiska aspekter. Estetiska och konstnärliga processer blir synliga vilket gör att det oväntade får träda fram.

Publikationer

Hansson, N. & Brembeck, H. (2015). Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 7(1). doi:10.3384/cu.2000.1525.1571
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Gillberg, D., & Hansson, N. (2014). Kommersen 2.0: Kulturanalytiskt planeringsunderlag Norra Masthugget. (Kulturanalytiskt planeringsunderlag Norra Masthugget) Gothenburg: Univerity of Gothenburg and Göteborg City Museum.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief