(4)

Dialog i stadsbyggandet

Närmare 100 planerare, politiker, forskare och dialogarrangörer deltog i ”Dialog i Stadsbyggandet” som ordnades av Mistra Urban Futures den 26 mars för att diskutera erfarenheter och kunskapsbehov inom området Medborgardialog.

Många kommuner i Sverige och i andra länder har redan en omfattande verksamhet med olika former av dialoger, i olika skeden av planeringsprocesserna. Erfarenheterna är generellt goda; i många fall har man fått såväl tillgång till kunskaper som kontakter med invånare som man kanske inte annars kunnat nå.

I Upplands Väsby flyttade planarkitekterna ut i köpcentrumet under tre månader.

- Vi fick 800 inspel vi aldrig hade fått annars, berättar Johannes Wikman och Kristina Sandberg från kommunen och NAI Svefa, som drivit utvecklingen i Väsby.

Även forskarna instämmer överlag, det har ända sedan Aristoteles tid betraktats som positivt för både individ och samhälle att vara engagerad. Men det finns också kritiska röster som pekar på risken att den representativa demokratin kan sättas ur spel om grupper av invånare får möjligheter till delaktighet som andra inte får.

En amerikansk forskare säger att den enskilt mest effektiva åtgärden en planerare kan vidta för att få bättre och fler genomförda beslut är att bjuda in flera att delta i processen, så tidigt som möjligt.

Seminariedeltagarna arbetade sedan fram en lista med prioriterade områden där mera kunskaper är önskvärda och där projekt med både forskning och praktik skulle vara värdefulla. Politikernas roller, representativitet, tillit, och hur resultaten faktiskt används är några rubriker som kom fram och som överlämnades till Mistra Urban Futures för fortsatt bearbetning och förslag.

 

 

Filer

  • Sammanfattning av Dialogseminariet
  • Dialog i stadsbyggnad - exempel från forskning och praktik