Publicerad:

Simulering visar hur luften påverkas av tätare städer

Intresset för att förtäta stadsmiljöer har på kort tid ökat kraftigt i hela västvärlden. Det är kostnadseffektivt, ger färre transporter och kan bespara grönområden från exploatering. En förtätad bebyggelse kan dock på olika sätt påverka luftkvaliteten.

Nu ska IVL Svenska Miljöinstitutet och White Arkitekter inom ramen för Mistra Urban Futures, simulera hur vindhastigheten och spridningen av luftföroreningar förändras vid ett antal olika förtätningsscenarier.

- En förtätning av stadsmiljön behöver inte påverka luftkvaliteten negativt. Beroende på hur man bygger kan luften till och med förbättras lokalt. Enskilda höga hus kan till exempel ha positiva effekter på föroreningshalten i markplan, säger projektledare Marie Haeger-Eugensson, från IVL.

Pilotområde för studien är Kungsholmen i Stockholm, ett mycket expansivt område med både pågående och planerad förtätning. Med olika tredimensionella simuleringar, bland annat av jämnhög bebyggelse, enskilda höghus och en varierande grad av grönytor insprängda i bebyggelsen, ska man beräkna koncentrationen av luftföroreningar från markplan och upp över taknivå.

Genom att förbättra kunskapen om hur vindhastighet och luftföroreningar påverkas vid olika förtätningsscenarier kommer man bättre kunna förutse de negativa effekterna och ta hänsyn till dem redan i planeringsskedet. Därmed kan man begränsa de höga halterna av luftföroreningar, utan att försämra vind- och komfortklimatet, och på så sätt utnyttja stadens struktur i så positiv riktning som möjligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Louise Hohlfält , Mistra Urban Futures, telefon:  031 772 49 77, ann-louise.hohlfalt@chalmers.se

Marie Haeger-Eugensson, IVL Svenska Miljöinstitutet, 031-725 62 41

Åsa Keane, White Arkitekter, 08-402 25 74