(1)

Urban förtätning och effekten på luftkvaliteten

Många av västvärldens tätorter genomgår idag en förändring av stadens bebyggelsestruktur, s.k. urban förtätning. Detta eftersom det bl.a. är mer kostnadseffektivt att använda redan befintlig infrastruktur och transportbehov förväntas minska m.m. Den urbana förtätningen påverkar bland annat den s.k. ”urban breathability”, dvs. luftväxlingen i markplan, vilket i sin tur resulterar i förändrad luftkvalitet. Påverkan på luftkvaliteten beror bland annat på hur förtätningen sker.

Beslutsmässigt hanteras frågorna av myndigheter med olika kompetensområden som Boverket, Naturvårdsverket, kommuner och Länsstyrelser, där gränsdragningen mellan de olika aktörerna i praktiken ofta är oklar. Luftkvaliteten är en av många frågeställningar att hantera, och som dessutom ofta inte kommer upp förrän i slutet av processen.

Datum: 22 oktober
Tid: 9:30-15:45
Plats: Geovetarcentrum, stora hörsalen, Guldhedsgatan 5 A, Göteborg.
Anmälan: gunnar.hovsenius@telia.com senast 17 oktober.
Kontakt: gunnar.hovsenius@telia.com

Välkommen till en dag med många utmaningar och fakta!

Eventet arrangeras i samarbete med Svenska Luftvårdsföreningen.

Läs mer om Mistra Urban Futures projekt: Effekt på luftkvalitet till följd av förtätning

Presentationer från dagen

Presentationen Effekten på luftkvaliteten av urban förtätning av Marie Haeger-Eugensson, IVL och Åsa Keane, White kan hämtas nedan. Resterande presentationer hittar ni på www.luftvard.se/se

Filer

  • Program: Urban förtätning och effekten på luftkvaliteten
  • Presentation: Effekten på luftkvaliteten av urban förtätning.