Publicerad:

Projektet som arbetar för att visa det som inte syns

Projektet CityAirSim har nu arbetat sitt första år för att nå sitt mål: att på ett nyskapande pedagogiskt sätt visa hur grönska, byggande och trafik påverkar stadsluften. I december 2019 hölls en träff där projektparter och andra intressenter kunde ta del av resultat och frågeställningar.

CityAirSim är ett högst tvärvetenskapligt projekt som jobbar med mycket olika forskningsfrågor. Experter inom biologi, meteorologi, modellering, interaktionsdesign, virtual reality och pedagogik förenar sina förmågor för att visa något som inte syns: luftens kvalitet.

Årsträffen skedde i Botaniska trädgården i Göteborg, staden där projektet genomför sina studier. Den hölls tillsammans med ett annat Formas-projekt, "Rensa luften med växter" som undersöker om vegetation i staden kan minska exponeringen för de cancerogena ämnena PAH (polycykliska aromatiska kolväten).

Mäter luftflödet genom och intill träd
Det första steget är att undersöka vad som händer när stadsluften passerar genom ett träd.
- Vi har gjort mätningar i och utanför trädkronor, bland annat för att se värden för olika ämnen i luften och hur luftflödet påverkas genom trädkronan, berättade Jenny Lindén, IVL Svenska Miljöinstitutet. 
Detta ska kombineras med tidigare kunskap om vad som händer när föroreningar deponeras på trädens blad eller barr, men också om hur vegetationen påverkar stadens luftkvalitet i ett större perspektiv. 

Att överföra vegetation till matematisk modell
Ett av målen är att skapa ett verktyg, en matematisk modell där depositionens effekt adderas till befintliga modeller som används för att simulera luftkvalitet. Men det är komplicerad uppgift.
- Påverkan på luften varierar exempelvis med hur tät vegetationen är, vilken sida av trädet man mäter på, om bladen är släta eller håriga, har vaxig yta eller inte. Sådana frågor är viktiga när vi arbetar med att återskapa faktiska mätdata, sade Malin Gustafsson från IVL, som arbetar med att ta fram modellen.

Med förbättrade möjligheter att inkludera depositionen i simulering av stadens luftkvalitet ska sedan olika scenarier simuleras för att undersöka hur varierande faktorer påverkar luftkvaliteten. Målet är att ta fram en handbok i hur man utformar stadens bebyggelse, vegetation och gator för att få bästa möjliga luft.

Bygger om en digital gata
Nästa steg är att bygga en virtuell 3D-modell av en verklig Göteborgsgata som man kan uppleva genom att ta på sig ett VR-headset och testa olika scenarier.
- Man kanske tar tag i gatan och gör den bredare eller ändrar höjd på byggnader. Eller tar upp ett träd och släpper det på ett nytt ställe. Efteråt ska man kunna se hur det påverkar luften, berättade Thommy Eriksson, som arbetar med interaktionsdesign på Chalmers.
Tanken är att gymnasielever både ska lära sig om luftföroreningar och testa tekniken, så att den i sin slutgiltiga utformning ska vara till nytta för stadsplanerare. 

Beate Stahre Wästberg förklarar och presenterar
Projektledaren Håkan Pleijel, GU, lyssnar medan Beata Stahre Wästberg från Chalmers berättar om arbetet.

Flera osynliga områden kan ha nytta av tekniken
Men frågan är hur man visualiserar något osynligt, som luftkvalitet.

- Vi skapar närvarokänsla genom att jobba i gatunivå och 3D. Och det gäller att hitta rätt färger och grafiska representationer för att skapa en intuitiv förståelse för hur luften förändras, sade Beata Stahre Wästberg, även hon interaktionsdesigner på Chalmers.

Projektet CityAirSim är finansierat av Formas och pågår till och med 2021.
- Vi är inriktade på luftföroreningar, men det finns andra problem med likartad struktur, som buller och mikroklimat, där vi kan dra nytta av det här projektets resultat, summerade Håkan Pleijel, biolog vid Göteborgs universitet som leder projektet.

Läs mer om CityAirSim här.

Stora bilden överst: Thommy Erikson, Chalmers, visar hur man genom virtual reality skulle kunna kombinera en modell över Göteborg med en verklig gata och information om luftens kvalitet.

Lilla bilden: Projektledaren Håkan Pleijel, GU, lyssnar medan Beata Stahre Wästberg från Chalmers berättar om arbetet med att välja färger för att presentera luftkvalitet i bild.
Foto: Ragnhild Berglund
 

Foto: