(8)

Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska

Urbanisering och förtätning av svenska städer under de senaste decennierna har lett till en minskning av grönska i våra städer. Trots grönskans betydelse för ett gott och miljömässigt hållbart stadsliv prioriteras den ofta ner när städer förtätas eller infrastruktur byggs. Det finns ett behov av att belysa grönskans värde och förmåga att tillhandahålla viktiga tjänster i staden. 

 

Metod för bedömning och värdering av ekosystemtjänster i staden

Inom forskningsprojektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska” har en stegvis metod utvecklats för att identifiera och göra en samlad bedömning av ekosystemtjänster från grönska i staden. Inom forskningsprojektet studerades ekosystemtjänsterna klimatreglering, förbättrad luftkvalitet, dagvattenhantering, bullerdämpning, rekreation och välbefinnande. Dessutom kartlades delar av den biologiska mångfalden. Metoden baseras på mätningar och inventeringar i sju fallstudieområden i Göteborg , modellering, intervjuer, enkätstudier samt litteratur. Vår förhoppning är att metoden ska komma till nytta för att synliggöra grönskans värde i stadsmiljön.

Handbok för metoden

En handbok för metoden har tagits fram genom ett kommunikationsprojekt finansierat av Forskningsrådet Formas. Handboken med tillhörande mallar och exempel guidar användaren genom metodens fem steg. 

Ladda ned handboken.

Läs mer om handboken i Gröna Fakta från Utemiljö nr 8 2017. Där beskrivs hur ekosystemtjänster kan värderas.  

 

 

 

 

Resultat från forskningsprojektet

Resultaten från forskningsprojektet i sin helhet stödjer tidigare studier som visat att den urbana grönskan är mycket viktig och utgör en bas för stadens ekosystemtjänster. En viktig slutsats från forskningsprojektet är att stadens informella grönska är viktig, inte minst för rekreation. Längre ner på denna hemsida hittar du de vetenskapliga artiklar och rapporter som publicerats inom forskningsprojektet.

Läs Vad hände sen berättelsen Handbok visar hur växt- och djurliv skapar hållbara städer.
 
Presentationerna från forskningsprojektets slutseminarium (2016-11-28) hittar du här.  

Resultaten presenterades också på ett Urban Lunch-time (2016-10-26). Se filmen här nedan.
 

 

 

Den 27 november 2013 anordnades ett seminarium där vi gav en översikt av kunskapsläget och presenterade några olika forskningsprojekt i Sverige som anknyter till urbana ekosystemtjänster. Här hittar du presentationerna.

Publikationer

Konarska, J., Holmer, B., Lindberg, F.,Thorsson, S. (2016). Influence of vegetation and building geometry on the spatial variations of air temperature and cooling rates in a high-latitude city. International Journal of Climatology, 36(5), 2379–2395.
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Konarska, J., Uddling, J., Holmer, B., Lutz, M., Lindberg, F., Pleijel, H., & Thorsson, S. (2015). Transpiration of urban trees and its cooling effect in a high latitude city. International Journal of Biometeorology, 60(1), 159–172.
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Andersson-Sköld Y, Klingberg J, Gunnarsson B och Thorsson S (2018). Metod för bedömning och värdering av ekosystemtjänster i staden (VEKST), Handbok version 1.0. Göteborgs universitet, rapport C123, ISSN 1400-383X
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Andersson-Sköld Y., Klingberg J., Gunnarsson B., Cullinane K., Gustafsson I., Hedblom M., Knez I., Lindberg F., Ode Sang Å., Pleijel H., Thorsson P., Thorsson S., 2018. A framework for assessing urban greenery's effects and valuing its ecosystem services.
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Klingberg J., Konarska J., Lindberg F., Johansson L., Thorsson S., 2017. Mapping leaf area of urban greenery using aerial LiDAR and ground-based measurements in Gothenburg, Sweden. Urban Forestry & Urban Greening 26:31-40
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)