(8)

Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska

Urbanisering och förtätning av svenska städer under de senaste decennierna har lett till en minskning av grönska i våra städer. Trots grönskans betydelse för ett gott och miljömässigt hållbart stadsliv prioriteras den ofta ner när städer förtätas eller infrastruktur byggs. Det finns ett behov av att belysa grönskans värde och förmåga att tillhandahålla viktiga tjänster i staden. 

 

Metod för bedömning och värdering av ekosystemtjänster i staden

Inom forskningsprojektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska” har en stegvis metod utvecklats för att identifiera och göra en samlad bedömning av ekosystemtjänster från grönska i staden. Inom forskningsprojektet studerades ekosystemtjänsterna klimatreglering, förbättrad luftkvalitet, dagvattenhantering, bullerdämpning, rekreation och välbefinnande. Dessutom kartlades delar av den biologiska mångfalden. Metoden baseras på mätningar och inventeringar i sju fallstudieområden i Göteborg , modellering, intervjuer, enkätstudier samt litteratur. Vår förhoppning är att metoden ska komma till nytta för att synliggöra grönskans värde i stadsmiljön.

Handbok för metoden

En handbok för metoden har tagits fram genom ett kommunikationsprojekt finansierat av Forskningsrådet Formas. Handboken med tillhörande mallar och exempel guidar användaren genom metodens fem steg. 

Ladda ned handboken.

Läs mer om handboken i Gröna Fakta från Utemiljö nr 8 2017. Där beskrivs hur ekosystemtjänster kan värderas.  

 

 

 

 

Resultat från forskningsprojektet

Resultaten från forskningsprojektet i sin helhet stödjer tidigare studier som visat att den urbana grönskan är mycket viktig och utgör en bas för stadens ekosystemtjänster. En viktig slutsats från forskningsprojektet är att stadens informella grönska är viktig, inte minst för rekreation. Längre ner på denna hemsida hittar du de vetenskapliga artiklar och rapporter som publicerats inom forskningsprojektet.

Läs Vad hände sen berättelsen Handbok visar hur växt- och djurliv skapar hållbara städer.
 
Presentationerna från forskningsprojektets slutseminarium (2016-11-28) hittar du här.  

Resultaten presenterades också på ett Urban Lunch-time (2016-10-26). Se filmen här nedan.
 

 

 

Den 27 november 2013 anordnades ett seminarium där vi gav en översikt av kunskapsläget och presenterade några olika forskningsprojekt i Sverige som anknyter till urbana ekosystemtjänster. Här hittar du presentationerna.

Publikationer

Konarska, J., Holmer, B., Lindberg, F.,Thorsson, S. (2015). Influence of vegetation and building geometry on the spatial variations of air temperature and cooling rates in a high-latitude city. International Journal of Climatology, 36(5), 2379–2395.
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Konarska, J., Uddling, J., Holmer, B., Lutz, M., Lindberg, F., Pleijel, H., & Thorsson, S. (2015). Transpiration of urban trees and its cooling effect in a high latitude city. International Journal of Biometeorology, 60(1), 159–172.
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Andersson-Sköld Y, Klingberg J, Gunnarsson B och Thorsson S (2018). Metod för bedömning och värdering av ekosystemtjänster i staden (VEKST), Handbok version 1.0. Göteborgs universitet, rapport C123, ISSN 1400-383X
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Andersson-Sköld Y., Klingberg J., Gunnarsson B., Cullinane K., Gustafsson I., Hedblom M., Knez I., Lindberg F., Ode Sang Å., Pleijel H., Thorsson P., Thorsson S., 2018. A framework for assessing urban greenery's effects and valuing its ecosystem services.
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Klingberg J., Konarska J., Lindberg F., Johansson L., Thorsson S., 2017. Mapping leaf area of urban greenery using aerial LiDAR and ground-based measurements in Gothenburg, Sweden. Urban Forestry & Urban Greening 26:31-40
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)

Projektmedlemmar

 • Sofia Thorsson

  Project leader. Associate professor at the Department of Earth Sciences, University of Gothenburg.

  Research interests include urban climate, focusing on measurements and modelling of micro-scale processes, air quality and human comfort in urban areas, as well as integration of climate knowledge in urban design and planning.

   

  Kontakta mig
 • Bengt Gunnarsson

  Project leader. Professor of Environmental Science at Department of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg.

  The research interest is focused on urban biodiversity and its impact on various ecosystem services, e.g. the effects of different management regimes on ecosystem services in suburban woodlands.

  Kontakta mig
 • Yvonne Andersson-Sköld

  Docent vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

  Har särskilt intresse av hållbarhetsbedömningar inklusive metodutveckling. I detta projekt är fokus att bedöma hur ett urval planeringsföreslag med urban grönska r främjar en hållbar stadsutveckling idag och i ett framtida klimat baserat på intervjuer, workshops och resultaten från fältstudier.

  Kontakta mig
 • Marcus Hedblom

  Fil. Dr., forskare och analytiker vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurs hushållning i Umeå samt Institution för ekologi i Uppsala.

  I det här projektet studerar han hur insamlandet av biologiska data kan bidra till övriga ekosystemtjänster, t.ex. upplevelsevärden, ljudreducering eller luftföroreningar. Mer specifikt hur insamling av biologiska data kan göras på ett sådant sätt att det skulle kunna ingå i ett återkommande miljöövervakningsprogram för ekosystemtjänster i städer.

   

  Kontakta mig
 • Jenny Klingberg

  Fil. Dr. i Tillämpad miljövetenskap, postdoktor vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

  Forskar om vegetationens roll för stadens klimat och luftkvalitet. Inom projektet kommer mätningar av bladytan på stadens träd att genomföras och kopplas till ett flertal ekosystemtjänster. Bladytan har betydelse för många ekosystemtjänster, t. ex. reglerar lövens transpiration stadens klimat och lövverket kan filtrera bort luftföroreningar.

  Kontakta mig
 • Igor Knez

  Professor i psykologi vid högskolan i Gävle

  Min forskning tangerar olika områden inom kognitions-, emotions och miljöpsykologin. I det här projektet är jag särskilt intresserad av att undersöka relationen mellan den s.k. platsidentiteten (en ekosystemtjänst) och välbefinnandet, relaterat till den urbana grönskan.

  Kontakta mig
 • Fredrik Lindberg

  Fil Dr. i Naturgeografi vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

  Forskar inom rumslig modellering av stadens klimat med särskild fokus på hur bebyggelsen, vegetationen och grönstrukturen i staden påverkar den mänskliga termiska utomhuskomforten.

   

  Kontakta mig
 • Åsa Ode Sang

  Åsa Ode Sang är docent vid Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Hon forskar inom landskapsanalys med fokus på att ta fram metoder och indikatorer för att kunna beskriva landskapets karaktär och människans upplevelse av landskap. 

  Kontakta mig
 • Håkan Pleijel

  Professor i miljövetenskap vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

  Min forskning har fokus på interaktioner mellan vegetation och atmosfär. I projektet är min uppgift att visa hur urban vegetation påverkar förekomst av luftföroreningar och det lokala klimatet baserat på mätningar och litteratursammanställning. Effekten på lokalklimatet från vegetation är kopplad till den kylande effekten av transpiration (avdunstning) från träd i stadsmiljön.

  Kontakta mig
 • Pontus Thorsson

  Tekn dr i akustik, Avdelningen för teknisk akustik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

  Forskningsintresse är utformning av beräkningsmodeller för ljudgenerering och ljudutbredning utomhus från olika ljudkällor såsom, vägtrafik, järnvägstrafik, vindkraftverk och generella ljudkällor. I min forskning utformar jag också måttsättning som motsvarar uppfattningen av det mänskliga örat och/eller motsvarar subjektiv störning.

  Kontakta mig
 • Johan Uddling Fredin

  Docent och universitetslektor vid Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs universitet

  Mitt främsta forskningsintresse är att förstå och förutsäga hur växter (i synnerhet träd) påverkas av och interagerar med atmosfären under nuvarande och troliga framtida förhållanden. I det aktuella projektet studerar jag transpirationen hos stadsträd och i vilken utsträckning den påverkar stadsmiljöns energibalans och temperatur.

  Kontakta mig