(4)

Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska

Urbanisering och förtätning av svenska städer under de senaste decennierna har lett till en minskning av grönska i våra städer. Trots grönskans betydelse för ett gott och miljömässigt hållbart stadsliv prioriteras den ofta ner när städer förtätas eller infrastruktur byggs. Det finns ett behov av att belysa grönskans värde och förmåga att tillhandahålla viktiga tjänster i staden. 

 

Metod för bedömning och värdering av ekosystemtjänster i staden

Inom forskningsprojektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska” har en stegvis metod utvecklats för att identifiera och göra en samlad bedömning av ekosystemtjänster från grönska i staden. Inom forskningsprojektet studerades ekosystemtjänsterna klimatreglering, förbättrad luftkvalitet, dagvattenhantering, bullerdämpning, rekreation och välbefinnande. Dessutom kartlades delar av den biologiska mångfalden. Metoden baseras på mätningar och inventeringar i sju fallstudieområden i Göteborg , modellering, intervjuer, enkätstudier samt litteratur. Vår förhoppning är att metoden ska komma till nytta för att synliggöra grönskans värde i stadsmiljön.

Handbok för metoden

En handbok för metoden har tagits fram genom ett kommunikationsprojekt finansierat av Forskningsrådet Formas. Handboken med tillhörande mallar och exempel guidar användaren genom metodens fem steg. 

Ladda ned handboken.

Läs mer om handboken i Gröna Fakta från Utemiljö nr 8 2017. Där beskrivs hur ekosystemtjänster kan värderas.  

 

 

 

 

Resultat från forskningsprojektet

Resultaten från forskningsprojektet i sin helhet stödjer tidigare studier som visat att den urbana grönskan är mycket viktig och utgör en bas för stadens ekosystemtjänster. En viktig slutsats från forskningsprojektet är att stadens informella grönska är viktig, inte minst för rekreation. Längre ner på denna hemsida hittar du de vetenskapliga artiklar och rapporter som publicerats inom forskningsprojektet.

Presentationerna från forskningsprojektets slutseminarium (2016-11-28) hittar du här.  

Resultaten presenterades också på ett Urban Lunch-time (2016-10-26). Se filmen här nedan.
 

 

 

Den 27 november 2013 anordnades ett seminarium där vi gav en översikt av kunskapsläget och presenterade några olika forskningsprojekt i Sverige som anknyter till urbana ekosystemtjänster. Här hittar du presentationerna.

Publikationer

Andersson-Sköld Y, Klingberg J, Gunnarsson B och Thorsson S (2018). Metod för bedömning och värdering av ekosystemtjänster i staden (VEKST), Handbok version 1.0. Göteborgs universitet, rapport C123, ISSN 1400-383X
Plattform:
Publikationstyp: EkosystemtjänsterHandbokUrban grönskaRapport/Paper/Working paper/Brief
Utgivningsår:
Andersson-Sköld Y., Klingberg J., Gunnarsson B., Cullinane K., Gustafsson I., Hedblom M., Knez I., Lindberg F., Ode Sang Å., Pleijel H., Thorsson P., Thorsson S., 2018. A framework for assessing urban greenery's effects and valuing its ecosystem services.
Plattform:
Publikationstyp: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Utgivningsår:
Klingberg J., Konarska J., Lindberg F., Johansson L., Thorsson S., 2017. Mapping leaf area of urban greenery using aerial LiDAR and ground-based measurements in Gothenburg, Sweden. Urban Forestry & Urban Greening 26:31-40
Plattform:
Publikationstyp: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Utgivningsår:
Klingberg J., Broberg M., Strandberg B., Thorsson P., Pleijel H., 2017. Influence of urban vegetation on air pollution and noise exposure – A case study in Gothenburg, Sweden. Science of the Total Environment 599-600:1728-1739
Plattform:
Publikationstyp: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Utgivningsår:
Hedblom, M., Knez, I., Ode Sang, Å., & Gunnarsson, B. (2017). Evaluation of natural sounds in urban greenery: potential impact for urban nature preservation. Royal Society Open Science, 4(2), 170037. doi:10.1098/rsos.170037
Plattform:
Publikationstyp: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Utgivningsår:

Projektmedlemmar

 • Sofia Thorsson

  Project leader. Associate professor at the Department of Earth Sciences, University of Gothenburg.

  Research interests include urban climate, focusing on measurements and modelling of micro-scale processes, air quality and human comfort in urban areas, as well as integration of climate knowledge in urban design and planning.

   

  Kontakta mig
 • Bengt Gunnarsson

  Project leader. Professor of Environmental Science at Department of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg.

  The research interest is focused on urban biodiversity and its impact on various ecosystem services, e.g. the effects of different management regimes on ecosystem services in suburban woodlands.

  Kontakta mig
 • Yvonne Andersson-Sköld

  Associate professor at the Department of Earth Sciences, University of Gothenburg

  Has special interest in sustainability assessments including method development. In this project the aim is to assess how proposed urban greening planning strategies promotes sustainable urban development today and in a future climate based on interviews, workshops and the results from the field surveys in an iterative process.

  Kontakta mig
 • Marcus Hedblom

  PhD, Researcher and Analysist at the Swedish Agricultural University, Department of Forest resource management in Umeå and Department of Ecology in Uppsala.

  Within this project he studies how the collection of biological data can support other ecosystem services that relates to e.g. well-being, noice reduction and air pollution. More specifically how the actual collection of the biological data can be used for monitoring of ecosystem services connected to the urban green.

   

  Kontakta mig
 • Jenny Klingberg

  PhD in Applied Environmental Science, Postdoc at the Department of Earth Sciences, University of Gothenburg

  Research interests include the role of urban vegetation for climate regulation and air quality. The aim within this project is to measure leaf area of the city trees and relate it to a number of ecosystem services.

  Kontakta mig
 • Igor Knez

  Professor of psychology at the Department of Social Work and Psychology, University of Gävle

  In general, my research interests involve issues related to cognitive, emotion and environmental psychology. In this project my attention is focused on the links between the cultural ecosystem service of place-related identity and well-being, as related to urban green spaces.

  Kontakta mig
 • Fredrik Lindberg

  PhD in Physical Geography at the Department of Earth Sciences, University of Gothenburg

  Research interests are spatial modelling of urban climates focusing on the influence of buildings, vegetation and green spaces on human thermal comfort in urban areas as well as modelling of mean radiant temperature in complex urban settings.

   

  Kontakta mig
 • Åsa Ode Sang

  Associate professor at the Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences

  Kontakta mig
 • Håkan Pleijel

  Professor in Environmental science at the Department of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg

  My research focus is plant-atmosphere interactions. In the project my task is to show how urban vegetation affects the occurrence of air pollutants and the urban local climate based on measurements and a literature review. The local climate effect by vegetation is related to the cooling effect from transpiration by urban trees.

  Kontakta mig
 • Pontus Thorsson

  PhD in acoustics, Division of Applied Acoustics, Chalmers University of Technology, Gothenburg

  Research interests are the development of calculation models for sound generation and propagation outdoors from differens sound sources, e g road and railway traffic, wind turbines and general sound sources. In my research I also develop alternative measures that correlate well with the perception of the human ear and/or subjective annoyance.

  Kontakta mig
 • Johan Uddling Fredin

  Associate professor at the Department of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg

  My main research interest is to understand and predict how plants (in particular trees) respond to and interact with the atmosphere under different environmental conditions. In the present project, I study the transpiration of urban trees and its influence on the local energy balance and temperature.

  Kontakta mig