Metod för bedömning och värdering av ekosystemtjänster i staden (VEKST)

Andersson-Sköld Y, Klingberg J, Gunnarsson B och Thorsson S (2018). Metod för bedömning och värdering av ekosystemtjänster i staden (VEKST), Handbok version 1.0. Göteborgs universitet, rapport C123, ISSN 1400-383X

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska
ISSN/ISBN
ISSN 1400-383X
Author(s)
Yvonne Andersson-Sköld Jenny Klingberg Bengt Gunnarsson Sofia Thorsson
Published year
Tags
Ekosystemtjänster Handbok Urban grönska

 

Abstract

Under åren 2013–2016 genomfördes forskningsprojektet Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska1 med syftet att kartlägga, synliggöra och värdera den urbana grönskan. Inom forskningsprojektet studerades bland annat hur ekosystemtjänsterna klimatreglering, förbättrad luftkvalitet, dagvattenhantering, bullerdämpning, rekreation och välbefinnande kan bedömas och värderas. Dessutom kartlades delar av den biologiska mångfalden (träd, buskar, örter, bin och fåglar). För att kunna bedöma och värdera de ekosystemtjänster som ingick i projektet utvecklades en stegvis metod. Metoden baseras på mätningar och inventeringar i sju fallstudieområden i Göteborg, intervjuer och enkätstudier samt relevant litteratur. Metoden finns publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Environmental Management (Andersson-Sköld m fl 2018). I denna handbok presenteras metoden samt mallar som guidar användaren genom metodens fem steg. Handboken innehåller också exempel på hur metoden har använts. Viktigt att poängtera är att metoden som beskrivs i denna handbok inte är en slutprodukt utan en första version. I takt med ökad kunskap kan, och bör, metoden utvecklas, kompletteras och förbättras. Till exempel kan fler ekosystemtjänster bedömas och värderas. Metoden är utvecklad med tanken att den ska vara enkel att använda, systematisk och transparent i alla steg. Denna handbok vänder sig bland annat till stadsplanerare och konsulter som på uppdrag av planerare arbetar med beslutsstöd i planprocessen. Metoden kan användas för att bedöma inverkan av förändringar i stadsbilden, t ex vid förtätning, eller för att följa förändringar över tid. Den här handboken har möjliggjorts tack vare ett kommunikationsprojekt finansierat av Forskningsrådet Formas. I forskningsprojektet medverkade forskare från Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, Högskolan i Gävle tillsammans med tjänstemän från Göteborgs stad och Trafikverket. Forskningsprojektet finansierades av Forskningsrådet Formas (grant 2012-3411-22602-60), Trafikverket och Mistra Urban Futures.

Related publications