Publicerad:

8,6 miljoner från Formas satsas på urban grönska

8,6 miljoner till projektet Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska. Det meddelade forskningsfinansiären Formas i måndags den 3 dec när beslutet kring beviljade forskningsanslag i sin årliga utlysning offentliggjordes. Totalt beviljade Formas 600 miljoner till 150 projekt. Anslagen fördelas över tidsperioden 2012-2016.

Ekosystemtjänster och urban grönska

Sofia Thorsson, Göteborgs universitet är ansvarig för projektet som ska studera och synliggöra grönskans värde och förmåga att leverera nödvändiga tjänster i staden. Metoder som möjliggör att grönska effektivt integreras i fysisk planering och riskhantering kommer arbetas fram. Projektet kommer även att utveckla kunskap och metoder som ska kunna identifiera och ge en samlad bedömning av vilka ekosystemtjänster som urban grönska bistår med.

Projektet kommer att bedöma och utvärdera ett antal ekosystemtjänsters nuvarande kvalitet och utvecklingspotential nämligen biologisk mångfald, bullerdämpning, luft- och vattenhantering, klimatregelring, markstabilisering och rekreation och välbefinnande. Strategier för hur grönska kan användas för att främja hållbar stadsutveckling kommer även utvecklas. Ett antal grönområden i Göteborgsområdet kommer att väljas ut för fallstudier.

Projektet har utvecklats med Mistra Urban Futures som plattform. Centrumet har finansiellt stöttat arbetet med ansökan och kommer även att bidra med resurser under projektets gång, även Trafikverket, som är associerad part till Mistra Urban Futures kommer att medfinansiera projektet. Projektdeltagarna kommer ifrån Göteborgs universitet, Statens geotekniska institut – SGI, Sveriges Lantbruksuniversitet – SLU och Högskolan i Gävle.

Läs mer

Formas
Formas pressmeddelande
Göteborgs universitet