(4)

Sju fallstudieområden i Göteborg

Sju olika typer av grönområden i Göteborg har valts ut för att användas som fallstudier. Här följer en kort beskrivning av områdena.

Guldhedens naturområde

Guldhedens naturområde är ett centralt beläget skogsområde mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset och bostadsområden med trevåningshus och högre punkthus. I detta område finns ett högt tryck på förtätning.

Kungsparken

Kungsparken ligger i centrala Göteborg och sträcker sig från Stora teatern vid Kungsportsavenyn och bort mot Järntorget längs med kanalen. Parken stod färdig i mitten av 1850-talet. De västra delarna vid Hagakyrkan påverkas av bygget av Västlänken.

Skansen Lejonet

Befästningen Skansen Lejonet är omgiven av ett mindre grönområde inklämt mellan motorväg, järnväg och industrimark. I vår fallstudie ingår både grönområdet runt själva Skansen och det längs med motorvägen. Delar av området påverkas av bygget av Västlänken

Sörhallsparken, Sannegården

Sörhallsparken är en relativt nyanlagd park (ca 10 år gammal) som sträcker sig runt en bergsknalle med mer vildvuxen natur. Parken ligger utmed Göta älv och är omgiven av nybyggda bostäder, både radhus och lägenheter.

Titteridamms naturområde, Angered

Skogsområdet vi Titteridamm kan beskrivas som typisk förortsnatur och ligger mellan bostadsområden bestående av småhus och radhus. I dagsläget finns inga planer på att bygga i Titteridamms naturområde, men flera liknande områden i närheten håller på att bebyggas.

Wieselgrensplatsen

Norr och väster om Wieselgrensplatsen ligger ett bostadsområde bestående av lägenheter i trevåningshus. Mellan husen finns gårdar som framförallt består av gräsmatta, några få träd och små lekplatser. Gårdarna kan beskrivas som en allmän trädgård för de boende.

Änggårdskolonin, Guldheden

Mellan Medicinareberget och norra Guldheden ligger Änggårdskolonin som är Göteborgs äldsta koloniområde, invigt 1913. Området består av ca 50 stugor med trädgårdar och ett liten gemensam grönyta. Marken arrenderas av kommunen. Det är mycket stort tryck på förtätning i området runtomkring.