(1)

Storstädernas jämlikhetsarbete

i Stockholm, Göteborg och Malmö
 

Projektet Storstädernas jämlikhetsarbete handlar om att studera, jämföra och dra lärdom av städernas jämlikhetsarbete. I uppdraget ingår att, i nära samverkan med tjänstepersoner i de tre städerna, designa ett upplägg för och genomföra en deskriptiv (beskrivande) studie.

I  Sveriges tre storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö, pågår ett förändringsarbete som syftar till att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Storstädernas satsningar har kopplingar till flera andra initiativ till policyprocesser för minskad ojämlikhet i hälsa/social hållbarhet som tagits i ett antal andra kommuner och landsting. Dessa initiativ har ofta som gemensam utgångspunkt den WHO-rapport som publicerades 2008 av "Commission on Social Determinants of Health", vilken leddes av Sir Michael Marmot. Denna rapport, "Closing the gap in a generation", har inspirerat till nationella, lokala och regionala policyprocesser runt om i världen. 

År 2015 initierade regeringen en nationell kommission för jämlik hälsa. Denna kommission lämnade ett slutbetänkande i juni 2017 och har föranlett en ny folkhälsoproposition i Sverige. Vidare har regeringen tillsatt en jämlikhetskommission, med uppdrag att föreslå åtgärder för likvärdiga livschanser och minskad inkomstojämlikhet (Dir 2018:74).

Projektets förväntade resultat

•    En rapport på svenska där den deskriptiva (beskrivande) studien sammanfattas
•    En vetenskaplig artikel på engelska där slutsatser analyserade genom valda teoretiska perspektiv, för internationell spridning 
•    Utkast på design av fortsatt forskning, som inkluderar en struktur för upplägg, möjligt nätverk av aktörer och lista på matchande utlysningar

Se filmad session från Urban Lunch-time den 11 december 2019

 

Bakgrund
I Sveriges tre storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö, pågår ett förändringsarbete som syftar till att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Malmö Stads arbete för en socialt hållbar utveckling bygger på Malmökommissionen som överlämnade sin slutrapport ”Malmös väg mot en hållbar framtid” 2013. I Göteborg pågår ett långsiktigt arbete för ett jämlikt Göteborg sedan 2014, då den första ”Jämlikhetsrapporten” publicerades. I Stockholm tillsattes en Kommission för ett socialt hållbart Stockholm 2015. I samband med det presenterades även en första övergripande rapport kallad ”Skillnadernas Stockholm”. 

Processerna för att driva förändringsarbete i de tre städerna har delvis liknande syfte och tillvägagångssätten har likheter och olikheter. Vad som förenar pågående arbete är att många politikområden och verksamheter involveras för att påverka orsakerna till växande ojämlikheter. Processerna har pågått i snart 10 år och det finns viss forskning kopplad till initiativen i respektive stad. Det finns ett intresse av att närmare beskriva de tre satsningarna i relation till varandra.

I alla tre städer finns det idag en struktur för att initiera och driva gemensam kunskapsproduktion mellan akademin och praktiken genom Mistra Urban Futures (kallade Skåneplattformen, Göteborgsplattformen och Stockholmsnoden). Mot denna bakgrund har Mistra Urban Futures initierat ett forskningssamarbete mellan storstäderna för att undersöka möjligheten att studera, jämföra och dra lärdom av städernas jämlikhetsarbete.

Frågor kring projektet och forskningen, kontakta: Joakim Forsemalm, 

joakim@radar-arkplan.se      

031-109892

Photo by: Oliver Cole, Unsplash

 

Publikationer

Forsemalm, J. (2019) Storstädernas jämlikhetsarbete. Mistra Urban Futures Report 2019:5
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief