Publicerad:

Så ska storstäderna bli mer jämlika 

I snart 10 år har Sveriges tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö arbetat för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa för invånarna. Ett nystartat forskningsprojekt, Storstädernas jämlikhetsarbete, ska nu studera städernas satsningar för att se hur de gör nytta och på vilket sätt de kan utvecklas. Allt för att utveckla städer där människor kan bo och leva på lika villkor. 

Jämlikhetsarbetet i de olika städerna har både likheter och olikheter, men vad som förenar det pågående arbetet är att många politikområden och verksamheter involveras för att påverka orsakerna till växande ojämlikheter. Satsningarna har pågått i snart 10 år men det finns ingen samlad forskning som beskriver de tre satsningarna i relation till varandra och hur dessa kan utvecklas.

Joakim Forsemalm
Joakim Forsemalm, foto Kristin Östling

-    Projektet handlar om att förstå hur städerna organiserat sitt jämlikhetsarbete och om det skiljer sig från vad de sagt att de vill uppnå. Det handla om att se hur jämlikhetsfrågorna får fäste i olika förvaltningars vardagliga arbete, men också hur olika nätverk byggs upp för att nå målen. Det är även viktigt för storstäderna att lära sig av varandra nu när jämlikhetsarbetena har startats: vad fungerar i de olika städerna och varför? säger Joakim Forsemalm, docent i etnologi och projektledare. 

Städernas satsningar

I Stockholm, Göteborg och Malmö pågår ett förändringsarbete med målsättningen att minska skillnader i livsvillkor och hälsa för invånarna i staden. Malmö stads arbete för en socialt hållbar utveckling bygger på Malmökommissionen som överlämnade sin slutrapport ”Malmös väg mot en hållbar framtid” 2013. I Göteborg pågår ett långsiktigt arbete för ett Jämlikt Göteborg sedan 2014, då den första ”Jämlikhetsrapporten” publicerades. I Stockholm tillsattes en kommission för ett socialt hållbart Stockholm 2015. I samband med det presenterades även en första övergripande rapport kallad ”Skillnadernas Stockholm”. 

Tom Roodro
Tom Roodro, foto Peter Kroon

-    Vi tror att storstäderna i Sverige delar mycket av samma utmaningar kring jämlik hälsa. Här har vi mycket att lära av varandra. Med en jämförande studie hoppas vi kunna få en bättre förståelse för vilka förutsättningar som behöver finnas för att bedriva framgångsrikt förändringsarbete, säger Tom Roodro, Stadskontoret, kansliet för hållbar utveckling, Malmö stad. 

-    Förväntningarna från Göteborgs stad sida är att få en samlad bild över hur Sveriges tre största städer tagit sig an jämlikhetsarbetet och hur vi kan lära av varandra. Både hur man valt att ta sig an utmaningen och hur arbetet organiserats. Hur de olika städerna samverkar inom kommunen för att öka möjligheterna till förändring är en annan intressant aspekt, säger Ritva Gonzalez, Verksamhetschef, Social utveckling/Jämlikt Göteborg, Göteborgs stad. 

Ritva Gonzalez
Ritva Gonzalez, foto Anna Wallberg

-    Ett sätt som Göteborgs stad har valt att samverka på, fortsätter Ritva, är satsningen Staden där vi läser för våra barn. Satsningen samlar förskoleförvaltningen, individ och familjeomsorgen, trafikkontoret, näringslivet, civilsamhället där de olika verksamheterna bidrar konkret för att uppnå ökad läsning för och med barn. 

Helen Slättman
Helen Slättman, foto okänd

-    Stockholm ska vara en levande och socialt hållbar stad, där alla är delaktiga i samhällsutvecklingen utifrån sina egna förutsättningar. För att nå dit krävs en ständig kunskapsutveckling och där kan denna jämförande studie bidra med viktiga erfarenheter från hållbarhetsarbetet i samtliga tre storstäder. Den kan bland annat ge värdefulla bidrag till det arbete som nu görs med att styra med de globala målen i Agenda 2030, säger Helen Slättman, samhällsanalytiker, Stadsledningskontoret, Stockholms stad. 

 

Om projektet 

Projektet Storstädernas jämlikhetsarbete bedrivs gemensamt av Mistra Urban Futures plattformar i Stockholm, Skåne och Göteborg. Projektet startade februari 2019 och pågår till slutet av 2019. Utöver projektledning från Radar Arkitektur & planering sker arbetet i nära samverkan med tjänstepersoner i de tre storstäderna. Detta för att resultaten från projektet ska komma till direkt användning för utvecklingen av satsningarna och i sin tur städerna. 

Sanna Isemo
Sanna Isemo, foto David Jönsson

-    Storstädernas arbete för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa är viktiga satsningar för att bidra till mer rättvisa städer. Att Mistra Urban Futures finns i både Malmö, Stockholm och Göteborg gör att det finns en struktur på plats för att skapa synergier och lärdomar mellan de tre städerna i det fortsatta arbetet, säger Sanna Isemo, samordnare för Göteborgsplattformen, Mistra Urban Futures. 

 

 

 

 

 

Mer information

Läs mer om projektet Storstädernas jämlikhetsarbete

Kontakt

Joakim Forsemalm, projektledare Storstädernas jämlikhetsarbete och etnolog, Radar Arkitektur & planering, joakim@radar-arkplan.se, 031-10 98 92.

Annika Källvik, kommunikatör, Mistra Urban Futures, annika.kallvik@chalmers.se, 031-772 65 37. 

Jenny Sjödin, Kommunikationsansvarig, Mistra Urban Futures, jenny.sjodin@chalmers.se, 031-772 4976.

Om Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med hållbar stadsutveckling, en av dagens viktigaste samhällsutmaningar. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och forskare med målet att förverkliga den rättvisa, gröna och tillgängliga staden. 

Vi är verksamma på sex platser i världen: Göteborg, Skåne, Stockholm, Kapstaden, Kisumu och Sheffield-Manchester. 

Centrumet finansieras av Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sida och ett konsortium bestående av Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen. 

www.mistraurbanfutures.org