Publicerad:

Kampen om marken i staden

Vad eller vem vinner kampen om marken i staden? Världens städer står inför en snabb urbanisering och en befolkningsökning på tre miljarder människor fram till år 2050. Konkurrensen om marken ökar och i takt med detta utmaningarna för att möta behoven av bostäder och central samhällsservice. Städerna behöver därför bli tätare och stadsutbredningen behöver minska. För att lyckas behövs en helhetssyn vad gäller städers utmaningar och möjligheter samt en större samplanering mellan olika aktörer.

Över sjuttio stadsplanerare och forskare från Europa tillbringade två dagar i Göteborg på Urban Nexus dialogkafé, för att diskutera frågan och komma ett steg närmare en lösning. Frédéric Saliez från UN-Habitat pekade på vikten av att arbeta mot rätt slags täthet. Boende i städer bör ha tillgång till olika typer av urbana kvaliteter och ofta är tillgången snedfördelad, alla har inte rättvis tillgång till de urbana kvaliteterna. Idag kan dock fördelningen av mark i städer ofta förstås som en kamp mellan olika intressen. Thomas Elmqvist från Stockholm Resilience Center framhåller att mer än 60 procent av de områden som beräknas vara urban 2030, ännu inte har bebyggts. Det finns alltså stora möjligheter att förändra och påverka stadsutvecklingen på ett positivt sätt.

Deltagarna diskuterade dialogkaféets tema - konkurrens om mark i städer - utifrån tre perspektiv: sociokulturella rum, grönblå infrastruktur samt den bebyggda miljön och de fysiska strukturerna. De tre perspektiven fanns med såväl under workshops som vid studiebesök runt om i Göteborg. Under dialogkaféets andra dag användes ett webbaserat dialogverktyg för att samla deltagarnas kunskaper och kommentarer.

Diskussionerna under dialogkaféet utgick ifrån en syntesrapport om markanvändning i Europeiska städer. Alla kommentarer och feedback från deltagarna kommer att användas för att skriva en uppföljningsrapport som kommer att publiceras på Urban Nexus hemsida.

Läs mer om Urban Nexus

 

Filer

  • Synthesis Report: Competing for Urban Land