(2)

Socialt hållbar stadsdelsomvandling – indikatorer och verktyg

Projektet Socialt hållbar stadsdelsomvandling – indikatorer och verktyg är ett paraplyprojekt innehållande ett antal delprojekt som alla har haft samma övergripande praktiska målsättning: att utveckla praktiska verktyg som stadsutvecklingsaktörer kan använda för att analysera sociala frågeställningar i samband med stadsdelsomvandlingar. För att bidra till denna praktiska målsättning genomförs i samtliga projekt: fallstudier, litteraturöversikter samt utveckling- och test av analysverktyg. Arbetet sker i samarbete med aktörer inom stadsutvecklingsområdet samt i gränslandet mellan urbanteori, planeringsteori, organisationsstudier, teknik- och vetenskapsstudier samt värderingsstudier.

Etik, hållbarhet och indikatorer

I delprojektet Etik, hållbarhet och sociala indikatorer genomförs fallstudier kring organisering av socialt hållbarhetsarbete inom Göteborgs stad och Mölndals stad. Här utvecklas och testas också ett praktiskt och forskningsgrundat verktyg som olika typer av organisationer och professioner i stadsutveckling ska kunna användas för att tillsammans analysera och diskutera sociala aspekter av stadsomvandlingsprocesser.

Systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering

Inom detta delprojekt har fallstudier av tre renoveringsprocesser (i Göteborg, Växjö och Skellefteå) genomförts i samverkan med Skandia Fastigheter, Vöfab och Skellefteå kommun. Ett existerande verktyg för hållbarhetsanalys vid grannskapsrenoveringar vid namn Renobuild har vidareutvecklats. Med detta kan sociala frågor vägas mot och jämföras med ekonomiska och ekologiska sådana. (tillgängligt på renobuild.se)

Den socialt hållbara entreprenören

Här har fokus legat på att studera hur byggentreprenörer arbetar med social hållbarhetsfrågor. Ett praktiskt verktyg för analys av sociala frågor under byggskedet har utvecklats tillsammans med ett antal entreprenörer inom byggbranschen.

Levande bottenvåningar som värdeskapande stadsutveckling

I detta projekt ligger fokus på den roll som social service kan spela i arbetet med ”levande bottenplan” i Göteborg. Här undersöks, i samarbete med Göteborgs stad, de synergieffekter - i form av ökade sociala och ekonomiska värden – som potentiellt kan uppstå när offentlig service placeras ihop med kultur, näringsliv, föreningsliv m.m. En fallstudie över hur Göteborgs stad arbetar med levande bottenvåningar i Centrala Älvstaden genomförs och en tidig prototyp på ett verktyg för analys av socioekonomiska värden av levande bottenvåningar tas fram. Projektet är ett pilotforskningsprojekt som är tänkt att skalas upp till ett större projekt framöver.
 

Länk till verktyget/värderosen PRISMA

Länk till RISE Processverktyg för social hållbarhet i stadsdelsomvandling PDF.

Längre ner på denna sida finns fler pdf:er och material att läsa. 

Foto: FlickrNadir Hashmi 

 

Publikationer

Eken, A., Magnusson, J., Hildesson, A., Molnar, S. & De Fine Licht, K. (2019) Rätt verktyg för jobbet? En översikt över verktyg för social hållbarhetsanalys i städer. Mistra Urban Futures Rapport 2019:1
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Molnar, S., Mjörnell, K. & Eneqvist, E. (2015). Socialt hållbar stadsdelsomvandling: Indikatorer och verktyg. (Mistra Urban Futures Report 2015:3). Gothenburg: Mistra Urban Futures
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief

Filer

  • Effektanalys av sociala och kulturella verksamheter i bottenplan – en idéskrift
    Stefan Molnar och Haben Tekie - December 2018
  • Processverktyg för social hållbarhet i stadsdelsomvandling Molnar PDF