SEiSMiC

SEiSMiC, Societal Engagement i Science, Mutual Learning in Cities, har fokuserat på social innovation, mobilisering och ömsesidigt lärande i en urban kontext. Projektet har varit en plattform för diskussioner och för att hitta vägar till en integrerad stadsutveckling.

Projektet involverade 13 parter från 10 europeiska länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Norge, Sverige, Turkiet och Storbritannien.

Nationella nätverk

SEiSMiC har etablerat nationella nätverk i samtliga länder som finns representerade i projektet med avsikt att engagera samhället i den urbana forskningen. Nätverken inkluderade intresseorganisationer, media, utbildningsväsendet, muséer, universitet, forskningscentrum, företag och beslutsfattare. Nätverken har bidragit med en strukturerad dialog och även fungerat som en länk mellan akademi och samhälle samt ett samhällsengagemang inom urban forskning.

Mål

Det övergripande målet var att skapa inflytande på utlysningar och initiativ på EU-nivå i allmänhet och på Europeiska unionens Urban Europe and Joint Programming Initiative i synnerhet. Projektet hade också direkt koppling till Sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling och Horisont 2020 som undersöker möjligheterna till effektivare processer för formulering av policys och effektivare investeringar av forskningsmedel. Eftersom projektet har starka band till lokala projekt var ytterligare ett mål att synliggöra lokala initiativ i flera europeiska länder för att visa upp framgångsrika projekt och processer.

Läs mer

Event: Urban Lunch-time: Urbana utmaningar och sociala innovationer i Europa, 22 mars 2017

Event: Ny urban samverkan/New urban governance, 27 januari 2015

Nyhet: Nytt EU-projekt ska främja sociala innovationer

Pressinbjudan: Konstutställning om drömstaden startskottet för EU-projekt om sociala innovationer

Nyhet: Startmöte i det svenska SEiSMiC-nätverket

Nyhet: The first Swedish NaNet meeting: On the birth pangs of new urban governance

Läs mer om projektet www.seismicproject.eu/

 

Publikationer

P, Erian. (ed) SEiSMiC: Enabling social innovation in European cities. Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) 2016.
Location:
Type: Bok

Filer