(6)

Mellanplats

Projektet som finansieras av Formas syftar till att utveckla kunskap om hur medborgarinitiativ kan få en tydlig och accepterad roll i offentliga planeringsprocesser. Vi har ställt oss frågor om hur design och planering kan utvecklas för att bättre ta vara på alla medborgares initiativkraft. Kunskap utvecklas i projektet genom samverkan mellan akademisk kunskap och praktisk erfarenhet från såväl planeringens vardag som från "interaktioner" med uttalat syfte att skapa möten med initiativtagande medborgare. Detta angreppssätt innebär en reflekterande läroprocess som involverar alla deltagande parter.

Eftersom vi är särskilt intresserade av lösningar som kan fungera i våra idag segregerade miljonprogramsområden, planerar vi fallstudier i stadsdelarna Angered och Backa i Göteborg, som har drabbats av både social och ekonomisk stigmatisering. Projektet kan mycket grovt sägas var organiserat i tre faser: Kartläggning, interaktion och syntes.

Interaktionerna syftar till att pröva olika former av det vi kallar mellanplatser, där olika intressen kan mötas konstruktivt och ny kunskap utvecklas. Målgrupperna för arbetet är forskare, praktiker på kommunal och regional nivå som arbetar med design och planering, samt deltagande invånare och andra aktörer i våra fallstudieområden. De åsyftade resultaten kan delas in i tre nivåer.

1. För det första teoretiskt och metodologiskt där fokus ligger på publikationer i akademiska tidskrifter och böcker.

2. För det andra nå ut till praktiker. Därför skall vi skapa en hemsida, ta fram informationsmaterial, hålla föredrag samt anordna en nationell konferens om delaktighet, om medborgarinitiativ och om mellanplatser som verktyg i planeringsprocesser.

3. För det tredje vill vi också uppmärksamma de faktiska resultat som förhoppningsvis kan uppnås i form av kapacitetsbyggande i våra fallstudieområde, vilka på både kort och lång sikt kan ha en inte oväsentlig betydelse för områdets utveckling.

I media

"Nödvändigt att invånare påverkar staden"
Det är inte hållbart att lämna makten helt åt politiker och företag — invånare måste också vara med i kommunala beslut. Läs GöteborgsFrias intervju med projektledaren Jenny Stenberg.

För mer information besök www.mellanplats.se

Publikationer

Abrahamsson, H. (2012). Utvecklingsbegreppet inför sin pånyttfödelse. Fronesis: Utveckling, no. 38-39.
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)
Abrahamsson, H. (2012). Cities as nodes for global governance or battlefields for social conflicts? Security, development and justice in an urban context. Bulletin of the Department of Conservation of Architectural and Environmental Assets, vol. 12, no. 1.
Location:
Type: Konferensbidrag (refereegranskat)
Castell, P. (2013). Stegen och trappan: olika syn på deltagande. In J. Stenberg et al. (eds.), Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling (pp. 36-41). Gothenburg: Chalmers University of Technology.
Location:
Type: Bokkapitel
Castell, P. (2013). Stadsplanering i ett organiskt samhälle. In J. Stenberg et al. (eds.), Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling (pp. 126-129). Gothenburg: Chalmers University of Technology.
Location:
Type: Bokkapitel
Castell, P. (2013). En processledares tankar om delaktighet. In Stenberg, J., Abrahamsson, H., Benesch, H., Berg, M., Castell, P., Corkhill, E., Danielsson, S., Fridén, A., Styffe, H. R., Jadelius, L., Larberg, V., & Tahvilzadeh, N. (eds.), Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling (pp. 108-110).Gothenburg: Chalmers University of Technology.
Location:
Type: Bokkapitel