(1)

Lövgärdet for Sustainable Neighbourhood Transformation

Lövgärdet är ett område som ligger i östra delen av Angered och som präglas av otrygghet, sviktande skolresultat, otillgänglighet och bristande tillit. Det är även ett av polisen identifierade särskilt utsatta områden i Göteborg. Enligt Analysrapporten om utsatta områden har Lövgärdet den lägsta utbildningsnivån i Göteborg, det lägsta valdeltagandet och endast 50% känner tillit till andra människor. Barns livssituation är extra utsatt och förutsättningarna för ett gott liv begränsade. 

Bakgrund 
Lövgärdet är ett område som präglas av hög bostadssegration. Ojämlikhet och människors olika förutsättningar och möjligheter att utvecklas eller ta del av samhälleliga funktioner. Enligt PISA-undersökningen har Sverige blivit sämre på att hantera skolans kompensatoriska uppdrag. I utsatta områden där familjer har lägre resurser har knappt varannan elev behörighet att söka till gymnasiet. VGR:s rapport ”Att motverka skolmisslyckanden” konstaterar att hushållens resurser samvarierar med föräldrars förmåga att stödja i skolarbete. Skolans arbete i utsatta områden skiljer sig mot en skola i ett område med högre resurser. Det finns behov av nya arbetssätt som hanterar olikheter i förutsättningar bättre och kan uppväga skillnader så att barnen ges möjligheter tillgodogöra sig utbildningen. Skolmisslyckande är komplext och påverkas av såväl individuella förutsättningar som skolans förmåga att stödja eleverna, föräldrars förmåga att stödja sina barn samt utmaningar i det omgivande samhället. VGR:s rapport lyfter behov av en gemensam insats i samverkan med det civila samhället. 

Projektet Lövgärdets Lärlabb
Sedan årsskiftet 2017 har projektet Lövgärdets Lärlab, som är ett VINNOVA-finansierat projekt, drivits i samverkan mellan Lövgärdesskolan, Räddningsmissionen, Erikshjälpen, Göteborgs stad och GU Venture i syfte att lyfta skolor och elevers resultat genom att utveckla och testa vägar till en hållbar samverkan mellan det idéburna, det offentliga och privata näringslivet samt akademin. Parterna och människor som lever och verkar i området möts med skolan som nav, för att tillsammans "labba fram" olika lösningar på de problemområden som området och skolan upplever idag. I syfte att öka tilliten och tryggheten i området, samtidigt som eleverna får tillgång till fler sammanhang. I denna del av projektet fokuserar man på att använda skolan som arena för innovation och hitta nya sätt för hur det kompensatoriska uppdraget designas. Detta arbete är en del av den stora satsningen som Göteborg Stad har med Jämlikt Göteborg. Stora satsningar görs på att bli en mer jämlik stad med målet att minska skillnader i livsvillkor och öka sammanhållning och tillit i staden. 

Lokal samverkan med skolan
Inom ramen för projektet LärLab håller man just nu på att bygga upp en lokal samverkan med skolan som arena. Som fokuserar på områdesutveckling och syftar till ökad delaktighet, trygghet och tillit. Där ett 30-tal organisationer har engagerats i arbetet, och ett nätverk med en mindre styrgrupp har formerats. Processen har haft en hög delaktighet, öppenhet och medskapande från boenden i Lövgärdet. Parterna i innovationslabbet koordinerar och leder arbetet, med sikte på en långsiktig hållbarhet och lokal förankring. Inom ramen för projektet och tillsammans med aktörer inom projektet, nätverket och med forskare identifiera behoven, utmaningarna och forskningsfrågorna i syfte att skapa en långsiktig och hållbar samverkansmodell för områdesutveckling. 

Mål /Objectives 
Projektet Lövgärdets LärLab är uppdelad i tre övergripande mål:1) Utveckla en samverkansmodell mellan det idéburna, det privata, det offentliga och akademin för att stödja skolor så att fler elever får möjlighet att lyckas med sin skolgång.
2) Utveckla nya arbetssätt via samverkansmodellen så att fler elever får möjlighet att lyckas med sin skolgång och 3) som bidrar en ökad delaktighet, tillit och trygghet i närområdet.  

Utifrån ovanstående handlar denna del av projektet framförallt om uppfyllelse av målen 1 och 3 som handlar om att utveckla en hållbar samverkansmodell mellan det idéburna, det privata,  det offentliga och akademin i syfte att öka delaktighet, tillit och tryggheten i området och samtidigt skapa en modell som är ekonomiskt och socialt hållbar samt applicerbar i andra sammanhang och områden. 

Projektet har som syfte att: 
a)    Upprätta en kunskapsöversikt om områdesutveckling med ett tydligt underifrån-perspektiv. I denna del ingår en kartläggning av tidigare satsningar på områdesutveckling såväl i Sverige som ur ett internationellt sökande. Utöver litteraturstudier görs intervjuer med för studien relevanta forskare och praktiker. 
b)    Den andra delen av projektet är forsknings- och praktikercirklar i Lövgärdet. Baserat på framväxande resultatet av förstudien att etablera en penta-helixmodell (flera lager och perspektiv) för samverkan kring lokal områdesutveckling där fokus läggs på ett aktivt deltagande från alla involverade aktörer och på att dra nytta av deltagarnas olika erfarenheter och perspektiv på gemensamma teman och frågeställningar.
c)    Baserat på kunskapsöversikten och forsknings-och praktikercirklarna att skriva en vetenskaplig artikel för internationell publicering. 
d)    Det sista spåret handlar om att ta fram förslag på en fördjupad studie. 
 

Läs mer om projektet på Räddningsmissionens hemsida 
 

Parterna i projektet är 
Göteborgs stad 
Mistra Urban Futures 
Länsstyrelsen
Räddningsmissionen 
Erikshjälpen 
Malmö Universitet 

Filer

  • Kunskapsöversikt Utsatta områden Bo2030 (PDF)
  • Presentation Urban Lunch-time 24 november 2020