(4)

Hållbar förtätning

Täthet och funktionsintegrering, det som vanligen kallas blandstad, är nödvändiga egenskaper för hållbara städer. Det som inte är hållbart är exempelvis gles bebyggelse som breder ut sig över odlingsbar mark och stadsdelar där människor blir transportberoende för minsta vardagsärende. Nu när den urbana befolkningen globalt beräknas öka med tre miljarder invånare på 30 år behöver den täta staden lyftas fram och undersökas som fenomen, idealbild och livsmiljö.

Vad är en tät stad?

Behovet av förtätning handlar inte främst om att fylla stadsdelar med byggnadsmassor. En hållbar stad måste vara tät på alla de aspekter som gör att vi lever i städer. Funktioner och kvaliteter såsom bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, affärer, kultur, torg och parker måste vävas samman och bli enkelt tillgängliga. För att förstå hur en sådan täthet ska kunna skapas behövs mer kunskap kring hur olika slags urbana funktioner och kvaliteter samspelar när staden ska formas. Projektet ska titta på hur begrepp som kvalitet och tillgång kan konkretiseras. Men även på hur organisationer kan samarbeta för att skapa täta städer samt hur täta städer kan utformas så att inte inkräktar på gröna stadsmiljöer, ekosystemtjänster och biologisk mångfald, eller skapar barriärer i staden.

Klustret Hållbar förtätning har delats upp i fyra olika projekt:

(Uppdaterat 20130909)