(1)

Bygga rättvisa och tillgängliga städer - vad krävs?

Vilket samhälle vill vi ha? Vilket bygger vi för? Många städer står inför nybyggande i historisk skala. Vi bygger inte hållbart idag – det får inte bli mer av samma. Vi måste bygga för social sammanhållning, lokalt och regionalt. Stadens fysiska form spelar roll i både stadsdelar och förorter.

Rättvisa och tillgängliga städer för alla invånare är grunden för hållbar stadsutveckling. Men verkligheten ser inte sådan ut. Städerna planeras och byggs så att det blir svårare för socio-ekonomiskt utsatta grupper att bo kvar eller att hitta bostad. Hur ser det rumsliga perspektivet ut och hur får så många som möjligt tillgång till stadens kvalitéer? Bostadssegregationen kanske inte är det största problemet utan fysisk isolering och tillgängligheten till stadens resurser. Infrastruktur och transporter ska utgå från människors rätt till staden och ge tillgång till dess kvaliteter. Mistra Urban Futures är ett kunskaps- och forskningscentrum som jobbar med dessa frågor. Här delger projekten Delad stad och Urbana stationssamhällen sina erfarenheter och resultat. Seminariet är en inbjudan till en diskussion med introduktioner av forskare och praktiker vid LTU, KTH, Chalmers, Sweco, Arkus och Göteborgsregionens kommunalförbund GR. Publiken är välkommen att komma med inspel.

Medverkande:

Mikael Cullberg moderator, Ledare Göteborgsplattformen, Mistra Urban Futures.
Ulf Ranhagen, Adj Prof LTU/KTH Arkus, Arkitekt (Sweco).
Maria Sigroth, Planeringschef, Göteborgsregionens kommunalförbund GR.
Lars Marcus, Prof, Chalmers.
Ann Legeby, Forskare (KTH), Planeringsarkitekt (Sweco).

Kontakta: Ulrica Gustafsson, Mistra Urban Futures, 0721-88 55 88, och
Mikael Cullberg, Mistra Urban Futures, 0761-29 81 23,