(2)

Dialog i stadsbyggandet

Medborgardialog har under 2000-talet blivit allt vanligare bland kommuner och arkitektkontor, såväl internationellt som i Sverige. Dialogen lyfts på olika sätt ofta fram som en avgörande framgångsfaktor för en hållbar stadsutveckling. Men samtidigt som intresset ökar, bland politiker, praktiker och forskare, råder det också en påtaglig förvirring: Vad betyder egentligen dialog, varför ska man arbeta med det och hur ska det genomföras för bästa resultat? I vilken mån bidrar dagens dialogprocesser till en mer rättvis, legitim och effektiv planeringsprocess?

Mistra Urban Futures har tillsammans med flertalet andra aktörer genomfört olika aktiviteter under de senaste åren med fokus på dialog i stadsbyggandet. Syftet är att fördjupa kunskaperna kring stadsbyggnadsprocesser där medborgare bjuds in till någon form av deltagande. Nedan beskrivs olika aktiviteter som genomförts hittills.

Kunskapsöversikt och seminarium

Under åren 2011-2012 drev Delegationen för hållbara städer nätverket Stadsbyggnadsdialogen som konstaterade att det finns mycket kunskaper och erfarenheter, men att det också finns många områden där det saknas strukturerade kunskaper.

Mistra Urban Futures sammanställde därför en kunskapsöversikt under 2013 med en överblick och exempel från både forskning och praktik inom området medborgardialog. Syftet är inte att vara heltäckande utan snarare att med hjälp av underlaget bidra till att identifiera områden där ytterligare kunskaper skulle vara värdefulla.

Ett kunskapsseminarium arrangerades den 26 mars 2013 i syfte att delge resultat från kunskapsöversikten och lyfta framtida kunskapsbehov med hjälp av deltagarna på seminariet. Närmare 100 planerare, politiker, forskare och dialogarrangörer deltog i "Dialog i Stadsbyggandet" som ordnades av Mistra Urban Futures den 26 mars 2013 för att diskutera erfarenheter och kunskapsbehov inom området Medborgardialog. Seminariedeltagarna arbetade sedan fram en lista med prioriterade områden där mera kunskaper är önskvärda och där projekt med både forskning och praktik skulle vara värdefulla. Politikernas roller, representativitet, tillit, och hur resultaten faktiskt används är några rubriker som kom fram och som överlämnades till Mistra Urban Futures för fortsatt bearbetning och förslag.

I november 2014 genomfördes ett forskningsseminarium på temat Framtidens stadsbyggnadsdialoger- rättvisa, legitimitet och effektivitet då 203 personer medverkade.

Forskningsansökan ledde till nytt projekt

I arbetet med kunskapsöversikten breddades nätverket av aktörer som är intresserade av att jobba vidare med frågan. Tillsammans med KTH, SKL, Boverket och flera kommuner i Sveriges tre storstadsregioner skickades en forskningsansökan till Formas som beviljades 2015. Mer om projektet Medborgardeltagandets effekter.

Läs mer

Urban Research 26 November 2014

Seminariet Dialog i stadsbyggnad 26 mars 2013

Stadsbyggnadsdialogen

Foto: Ylva Löf

Publikationer

Harling, T., Ström, L. & Riise, J. (2013). Dialog i stadsbyggande: Forskningsöversikt och praktiska exempel från kommuner i Sverige. (Mistra Urban Futures Report 2013:4). Gothenburg: Mistra Urban Futures.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief

Filer

  • Dokumentation från dialog i stadsbyggandet kunskapsseminarium 26 mars 2013
  • Dokumentation Urban Research: Framtidens stadsbyggnadsdialoger 26 november 2014