Publicerad:

Utvärdering av Hållbar utveckling

2006 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor ska främja en hållbar utveckling. För första gången har Sveriges lärosätens arbete med hållbar utveckling utvärderats. Universitets Kansler Ämbetet (UKÄ) har på regeringens uppdrag genomfört utvärderingen. Samtliga lärosäten har ingått i utvärderingen och fokus har varit på utbildning. Forskning har inte ingått. Idag överlämnar UKÄ rapporten ”Universitet och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling” till regeringen.

Henrietta Palmer, Deputy Scientific Director, Mistra Urban Futures, har ingått i den bedömargrupp som genomfört utvärderingen.

”Som bedömargrupp kunde vi konstatera att endast en fjärdedel av lärosätena nådde det högre omdömet som UKÄ ger. Resterande cirka tre fjärdedelar får i omdöme att de behöver utveckla sina processer kring hur kunskap om hållbar utveckling integreras i undervisningen. Ur ett tio-års perspektiv är detta ett magert resultat. Utvecklingen vid lärosätena måste gå fortare. Vi har också kunnat konstatera att ledningens ansvar i dettas sammanhang är oerhört viktigt. Det finns gott om bra initiativ och kurser på lärare-, student- och institutionsnivå, men för att göra genomgripande förändringar behövs ett strukturellt arbete och en central uppföljning och återkoppling. Framförallt behövs det ett engagemang i och kunskap kring hållbar utveckling på ledningsnivå, inte bara hos rektorer, utan även hos centrala organ och styrelser. Här har även regeringen en roll att fylla vid rekryteringsprocesser. Bedömargruppen lämnar också en rad rekommendationer för så väl regering som lärosäten, t ex att skapa förutsättningar för interdisciplinär samverkan samt att i högre grad utveckla det pedagogiska formerna kring hållbar utveckling, såväl för studenter som för pedagogisk personal.” säger Henrietta Palmer.

I början av nästa år planerar UKÄ att arrangera en konferens om resultatet från utvärderingen.