Publicerad:

Tematiska nätverk har startats igång  

Under 2017 har Mistra Urban Futures startat upp några tematiska nätverk som en ny del av verksamheten. Nätverken är ett sätt för aktörer från akademi, offentlig förvaltning och politik, näringsliv och civilsamhälle att mötas kring specifika teman och komplexa problem kopplade till hållbar stadsutveckling. 

Här introducerar vi tre av de nätverk som startats. För att få veta mer om dessa och andra nätverk och hitta kontaktpersoner för att kunna gå med i nätverken, läs mer här. 

Nätverket för hållbar urban mobilitet

Nätverket för hållbar urban mobilitet samlar praktiker och forskare från olika organisationer, i dagsläget Göteborgs stad, GR, VGR, Trafikverket, IVL och Sweco. Idén är dels att identifiera kunskapsbehov utifrån de processer som pågår i planeringsverkligheten och initiera nya forskningsprojekt; dels att samla in resultaten från pågående och avslutade forskningsprojekt samt hitta kopplingen till planering och frågor för vidare undersökningar. 

Parkering

Under 2017 har nätverket fokuserat på parkeringsfrågan, eftersom processer pågår i många städer kring förändrad parkeringsplanering och kunskapsbehovet är stort. Tidigare projekt inom Mistra Urban Futures har konstaterat att bilinnehav och parkeringsavgifter är intressanta styrmedel att studera vidare, utifrån vad som krävs för att nå en ökad kollektivtrafikandel. I höstas genomförde nätverket ett seminarium om parkeringsplanering och attraktiva städer, med deltagare både från svenska städer och Oslo, samt från flera olika forskningsfält, inklusive arkitektur och företagsekonomi.

Nätverket Urban mat

Gunilla Almered Olsson

Hej Gunilla Almered Olsson! Du är professor i humanekologi på Göteborgs universitet och ledare för Urban Food Network. Vad är det? Vad gör ni för något? 

Vi är ett nätverk med forskare, praktiker, politiker och andra samhällsaktörer från ideella föreningar och småföretag med ett gemensamt intresse för urban mat. Nätverket adresserar utmaningar i Göteborgsregionen som har koppling till mat, exempelvis urban sårbarhet genom det stora beroendet av importerad mat och globala matsystem, och bristande ekologisk och social hållbarhet genom ökande segregering av etniska och sociokulturella grupper i staden, där mat och matproduktion kan utgöra en mötesplats och möjlig väg till integration.

Det finns flera syften med nätverket. Ett är att initiera och utveckla forskningsprojekt om matsystemaktiviteter i stadsregioner, och samtidigt stärka sambanden mellan stad och landsbygd. Ett annat är att främja kunskapsutveckling och samordning av aktörer som är involverade i utmaningar inom området urban mat, såsom matproduktion på kommunens jordbruksmarker, integrationsaktiviteter med mera, och ge varandra information och omvärldsbevakning kring matfrågor. Nätverket fungerar också som referensgrupp för inspiration och rådgivning till det pågående arbetet med en livsmedelsstrategi för Göteborg. 

Varför finns det här nätverket inom Mistra Urban Futures? 

De komplexa system och utmaningar som innefattas i ”Matfrågor” kräver att både akademin och praktiken närmar sig ämnet och gemensamt bland annat formulerar forskningsfrågor. Ett sådant arbetssätt är precis hjärtpunkten för Mistra Urban Futures. Perfekt matchning! 

Stadsodling

Vad hoppas du att nätverket ska leda till?

Att ”Matfrågor” eller matsystemaktiviteter ska kunna bli redskap för att öka hållbarhet och resiliens både i Göteborg och i Västra Götalands län genom ökad lokal och regional matproduktion. Detta minskar beroendet av de globala matsystemen, minskar sårbarhet och ökar matsäkerhet för staden. Samtidigt stimuleras landsbygdsutveckling genom nya företag och jordbruksaktiviteter. En mycket viktig dimension är potentialen för integration av nyanlända i samband med matsystemaktiviteter

Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD)

Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) är initierat av GR och Göteborgs universitet inom Mistra Urban Futures och riktar sig till lärare, pedagoger och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling. Syftet är bland annat att bidra till tätare kontakter mellan lärare, pedagoger och forskare samt till stärkt forskning och undervisning om hållbar stadsutveckling. 

”Det betyder mycket för GR:s fortsatta arbete med lärande för hållbar stadsutveckling att vara med och driva det här nätverket. Förhoppningen är att det ska ge en bild över vilka delar som saknas på regionens skolor gällande lärande för hållbar utveckling, och var vi behöver komma in och stötta upp. Det kommer ge en bra kontaktyta för nätverkande angående eventuella framtida projekt.” säger Jonas Franzén på GR Utbildning, som varit med och startat nätverket. Nätverket har träffats två gånger under hösten. Den senaste träffen hölls på GR i december, med fokus på erfarenhetsutbyte och goda exempel på hur lärare arbetat med hållbar stadsutveckling i sina klasser.

Årsrapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2017

Varför är det viktigt för kommuner att engagera sig i ett forsknings- och kunskapscentrum såsom Mistra Urban Futures? Den frågan svarar den senaste årsrapporten från Göteborgsregionens kommunalförbund, GR på. GR är en av centrumets konsortieparter och var även en av de organisationer som initierade hela satsningen. Den här artikeln om de tematiska nätverken är en del av årsrapporten. Läs mer om hur GR samverkar inom Mistra Urban Futures.