Publicerad:

Forskningsproposition Samhällsbyggnad Mistra Urban Futures

Regeringen föreslår satsningar på forskning om hållbar utveckling

I slutet av november presenterades regeringens forskningsproposition för de kommande åren. Hållbar samhällsutveckling är ett av de områden som föreslås få utökade resurser. Universitetens och forskningsinstitutionernas samverkan med samhället kommer att få en större betydelse vid utvärderingar.

Regeringen fastslår inledningsvis att Sveriges ska vara ett av världens ledande forsknings- och innovationsländer, där forskning och utbildning svarar mot nationella och globala utmaningar. Jämställdheten ska öka och samverkan med samhället ska utvecklas ytterligare.

Ett antal tioåriga nationella forskningsprogram föreslås, bland annat ett om hållbart samhällsbyggande. Regeringen föreslår att forskningsrådet Formas inrättar programmet för att utveckla nya lösningar för ‘att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle’. För den period propositionen täcker, 2017-2020, räknar Regeringen med ett anslag till Formas på 50 miljoner kronor 2017 och 75 miljoner kronor per år för de följande tre åren, totalt 275 mkr.

År 2012 inrättades strategiska innovationsområden och Regeringen föreslår att dessa satsningar utökas för att bidra till Sveriges möjligheter att möta både nationella och globala utmaningar. Ett av dessa områden är Smarta städer, som inte minst handlar om fossilfria och effektiva transportsystem. Men, konstaterar Regeringen, det krävs en kraftsamling med många olika politikområden, vetenskapliga discipliner och branscher.

Inom området Smarta städer nämns särskilt behovet av ett ökat globalt forskningssamarbete för Sveriges del, inte minst avseende utformning av boendeområden och städer för hälsa och social hållbarhet.

För de strategiska innovationsområdena föreslås Vinnovas budget för forskningsanslag ökas med totalt drygt en miljard kronor under perioden 2017-2020.

Tillgång till forskningsresultat påskyndar utvecklingen av såväl nya kunskaper som innovationer och regeringen anser att forskningsresultat ska vara öppet tillgängliga så långt det är möjligt. Vetenskapsrådet föreslås ansvara för samordning av det fortsatta arbetet med att göra forskningsresultat öppet tillgängliga.

Regeringen föreslår också att Malmö Högskola - värd för Mistra Urban Futures Skåneplattform - från och med 1 januari 2018 blir Malmö Universitet.

Propositionen kan laddas ned fån regeringskansliets hemsida.

Foto: Chalmers. Arkitekturstudenter i ljusgården.