LIP
Page type

Mistra Urban Futures Stockholmsnod arrangerade i slutet av maj Stockholm Urban Forum – Co-creation för Agenda 2030 i Stockholmsregionen, på Subtopia i Alby i Botkyrka kommun. Stockholm Urban Forum samlade 150 deltagare och 30 talare från politik, offentlig sektor, forskning, privat sektor och civilsamhälle.

LIP
Page type

Sedan 2013 har Mistra Urban Futures arrangerat seminarier under Almedalsveckan. I år bjuder vi in till två seminarier på Västsvenska arenan, söndagen den 30 juni och tisdagen den 2 juli. Platsutvecklingen och ”social washing” står i fokus.

Kultur på tvärs – cultures across – translokalitet i migrationens spår

Mistra Urban Futures - Skåne Local Interaction Platform (SKLIP) bjuder in till workshop

 

Lövgärdets Lärlabb

Bakgrund 
Lövgärdet är ett område som ligger i östra delen av Angered och som präglas av otrygghet, sviktande skolresultat, otillgänglighet och bristande tillit. Det är även ett av polisen identifierade särskilt utsatta områden i Göteborg. Enligt Analysrapporten om utsatta områden har Lövgärdet den lägsta utbildningsnivån i Göteborg, det lägsta valdeltagandet och endast 50 procent av de boende känner tillit till andra människor. Barns livssituation är extra utsatt och förutsättningarna för ett gott liv begränsade. 

Eken, A., Magnusson, J., Hildesson, A., Molnar, S. & De Fine Licht, K. (2019) Rätt verktyg för jobbet? En översikt över verktyg för social hållbarhetsanalys i städer. Mistra Urban Futures Rapport 2019:1

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Socialt hållbar stadsdelsomvandling – indikatorer och verktyg
Author(s)
Anna Eken Joefine Magnusson Anna Hildesson Stefan Molnar Karl De Fine Licht
Published year

 

Abstract

I dagens arbete med stadsutveckling och social hållbarhet är det vanligt att olika former av ”verktyg” används, här definierade som praktiskt orienterade och mer eller mindre formaliserade och standardiserade modeller för att förstå städers bäring på social hållbarhet. Verktyg av dessa slag kan ha betydelse för vilka beslut som tas i stadsutvecklingsprojekt. Dock framstår många av de största verktygen inom området som så kallade ”svarta lådor”, vilket innebär att det kan vara svårt för användaren att förstå hur de är uppbyggda och varför. Som användare är det bara ”slutprodukten” som syns, medan det inte alltid är självklart vilken fördelarna och nackdelarna är med olika verktyg. Rapporten har därför tagits fram för att kunna fungera som en form av uppslagsverk som i första hand praktiker kan använda sig av vid val eller utvecklandet av verktyg. I rapporten har 28 verktyg placerats i följande fem kategorier: verktyg för sociala konsekvensanalyser, verktyg för stadslivs- och stadsrumsanalyser, verktyg för grönytefaktorer, verktyg för urbana designprinciper och verktyg för certifieringar. Dessutom har ett antal bredare verktygslådor bestående av flertalet olika verktyg inkluderats. I rapporten analyseras varje verktyg utifrån fyra aspekter: delar och form, kunskapsunderlag och anspråk på kausalitet, användbarhet och applicerbarhet samt sociala värden.

Rapporten avslutas med en sammanfattande och jämförande analys av samtliga verktyg. Analysen åskådliggör hur många av verktygen skiljer sig åt, vilket visar på vikten av att du som användare noggrant tänker igenom vilket verktyg som bäst uppfyller dina mål. Ett möjligt problem, och en central slutsats av rapporten, är att merparten av verktygen brister i transparens: det är oklart varför de har utformats som de har gjorts, vilka kunskapsunderlag de bygger på, hur olika sociala värden är definierade, när och av vem de är tänkta att användas och inte minst vet vi relativt lite om vilka potentiella effekter som verktygen har på faktiska stadsutvecklingsprocesser, då få av dem är utvärderade. Förhoppningen är därför att rapporten ska kunna vara till stöd för den som vill veta mer om olika sätt att utforma verktyg och vilka möjligheter och fallgropar som finns

 

 

Page type

Chalmers och Göteborgs universitet har beslutat att etablera en gemensam samverkansplattform för forskning, utbildning och nyttiggörande för att bidra till en hållbar utveckling i Globala syd. Den nya plattformen bygger på Mistra Urban Futures styrkor.

Almedalen 2019

Minskar polariseringen mellan stad och landsbygd med bättre platsutveckling?

Dag: Söndag 30 juni 2019
Tid: kl 16.45-17.30
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen, H551, mitt emot Almedalsparken
Arrangör: Mistra Urban Futures genom Västsvenska Arenan och Chalmers 

Se den live-streamade sändningen från Facebook nedan, Almedalen 2019

Almedalen 2019

”Social washing” – eller förändring på riktigt?

Dag: Tisdag den 2 juli 2019
Tid: kl 11.45-12.30
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen, H551, mitt emot Almedalsparken
Arrangör: Mistra Urban Futures genom Västsvenska Arenan och Göteborgs universitet 

LIP
Page type

Guldkorn och intervjuer i Göteborgsregionens årsraport 2018

- i samarbete med Mistra Urban Futures

Göteborgsregioniens årsrapport är klar. Rapporten har publicerats årligen sedan 2011, för att ge en bild av GR:s arbete kring hållbar utveckling. Rapporten är baserad på samarbete och kunskapsbyggande i GR:s nätverk tillsammans med Mistra Urban Futures. Alla 13 medlemskommunerna deltar i olika utsträckning. Årsrapporten ger även en bild av vilka projekt och aktiviteter (nätverk) Göteborgsregionen har varit delaktig i under året. 

SKILLs

Sweden–Kenya Interactive Learning Labs