LIP
Page type

Projektet som arbetar för att visa det som inte syns

Projektet CityAirSim har arbetat sitt första år för att nå sitt mål: att på ett nyskapande pedagogiskt sätt visa hur grönska, byggande och trafik påverkar stadsluften. I december 2019 hölls en träff där projektparter och andra intressenter kunde ta del av resultat och frågeställningar.

Forsemalm, J. (2019) Storstädernas jämlikhetsarbete. Mistra Urban Futures Report 2019:5

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Storstädernas jämlikhetsarbete
Author(s)
Joakim Forsemalm
Published year

 

Abstract

I slutet av 2018 fick Radar arkitektur & planering AB i uppdrag av Mistra Urban Futures att för städerna Stockholm, Göteborg och Malmös räkning genomföra en jämförande studie av jämlikhetsarbetet i städerna. Uppdraget har genomförts under 2019 i samarbete mellan de beställande städerna och Joakim Forsemalm, docent i Etnologi.

Bakgrunden till städernas respektive arbete är den paradox att välståndet i Sverige hela tiden ökar generellt, men att skillnaderna mellan människor samtidigt växer. Allra tydligast blir detta i folkhälsostatistiken: bland annat kan det skilja upp mot nio år i medellivslängd inom städerna. Utifrån tydliga dataunderlag som visar hur skillnaderna är geografiskt lokaliserade till särskilda platser i staden, har Stockholm, Göteborg och Malmö valt delvis lika, delvis olika sätt att organisera
sitt jämlikhetsarbete.
Studien har genomförts utifrån kvalitativa metoder och det material som diskuteras i denna rapport består huvudsakligen av intervjuer med nyckelpersoner i de tre städerna samt tre workshopar om lika många utvalda exempel på det praktiska genomförandet av jämlikhetsarbetet. Det är de tre storstädernas processer som är i fokus, men utblickar har också gjorts mot andra liknande arbeten, då främst på regional och nationell nivå.

Det teoretiska synfält som anlagts för att diskutera det insamlade materialet handlar om kunskap och lärande, eftersom en avgörande ingång i städernas jämlikhetsarbete har varit att på nya sätt samverka och samarbeta kring kunskap.
Övergripande slutsatser är att ett framgångsrikt jämlikhetsarbete bygger påutvecklade och fördjupade kunskapsrelationer mellan forskning och praktik, att ett brett och aktivt ägarskap är viktig för ett långsiktigt och uthålligt förändringsarbete
samt att utvecklandet av samverkanskompetens är nödvändigt för att kunna arbeta så förvaltningsövergripande som krävs för att hantera de komplexa utmaningar som är ojämlikhet i storstäderna.

 

 

 

 

Verkstad: Agenda 2030 – kraftsamling för hållbar utveckling 

Hur kan akademin, den privata och den offentliga sektorn samarbeta på bästa sätt i lokal implementering av de globala hållbarhetsmålen? Varmt välkommen till en konferens om hållbar samhällsutveckling, Agenda 2030 och samverkan. I Malmö.

LIP
Page type

Sara Brorström prisad för Best Paper Award

Sara Brorström, docent i företagsekonomi, vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och en av flera forskare som är kopplad till Mistra Urban Futures, fick nyligen utmärkelsen ”Best Paper Award”, för artikeln ”How Numbers of the Future are Shaping Today: The Role of Foreceasts and Calculations in Public Sector Strategic Thinking”, publicerad i en skotskt tidskrift kallad ”the Financial Accountability and Management Journal”.

LIP
Page type

Kartläggning kring samskapandeprocesser

Hur ser det ut i Stockholm när det gäller samskapande för hållbar stadsutveckling? Mistra Urban Futures ’Stockholmsnod’ som etablerades 2017 har gjort en kartläggning av en rad olika initiativ som arbetat med social-ekologisk hållbarhet i regionen under 2018–2019. Mer än 150 olika processer och projekt hittades.

Urban Lunch-time: Storstädernas jämlikhetsarbete – hur ser det ut?

Stockholm, Göteborg och Malmö har under 2010-talet arbetat fokuserat med jämlikhetsfrågorna på delvis lika, delvis lite olika sätt, men med den gemensamma målsättningen att minska skillnaderna människorna emellan i städerna. I en utvärdering som Mistra Urban Futures har finansierat, har städernas arbete studerats. Vilka erfarenheter har gjorts i städerna och hur ser jämlikhetsarbetet ut när det är som mest framgångsrikt? Vilka lärdomar kan inspirera andra kommuner eller regioner till liknande satsningar? 

LIP
Page type

Göteborgs stad tar Agenda 2030 vidare i samarbete med Mistra Urban Futures

Den 24 oktober, på internationella FN-dagen, anordnade stadsledningskontoret vid Göteborgs Stad ett internt evenemang om Agenda 2030. Seminariet var fullsatt med 80 deltagare representanter från nästan samtliga bolag och förvaltningar fanns på plats. Sara Pettersson, planeringsledare vid Stadsledningskontoret, var moderator, och Sandra Valencia, forskare vid Mistra Urban Futures var inbjuden som en av flera föreläsare. 

LIP
Page type

Ny publikation: Meningsfullt deltagande i offentlig verksamhet 

Som en del av det internationella projektet ’Participatory Cities’ som drivs av Mistra Urban Futures, har Sanna Isemo, plattformskoordinator, och Margareta Forsberg, tidigare verksamhetsledare vid Göteborgsplattformen, publicerat en rapport om "Meningsfullt deltagande - från global agenda till lokal förståelse". De har intervjuat förvaltningschefer och nämndordförande i Göteborg om deras syn på innebörden av begreppet ’meningsfullt deltagande’.

LIP
Page type

Kulturutbyte från Bilbao och Kapstaden till Göteborg

Kulturkonsekvensanalys väcker intresse 

LIP
Page type

Stadsnära jordbruk ger hållbar matproduktion och fler arbetstillfällen 

Med växande städer ställs nya krav på hållbar livsmedelsproduktion. Projektet Grön Produktion fokuserade på stadsnära odling och har bland annat bidragit till att utveckla nya affärsmodeller och utbildningen Foodmaker som är populär bland såväl proffskockar som tjänstepersoner inom offentlig sektor.