Hållbara livsstilar – verktyg och metoder

Att vi måste ställa om till mer hållbara livsstilar är allt fler överens om. Våra livsstilar leder till problem som miljöförstöring och klimatpåverkan, ohälsa och segregering. Det finns också en stor ojämlikhet i hur livsstilar i olika delar av världen ser ut och påverkar. För att minska klimatpåverkan och få till en mer rättvis fördelning av utsläppen mellan människor i olika delar av världen krävs livsstilsförändringar. Projektet har under det första året arbetat med att synliggöra vad hållbara livsstilar innebär och hur man på lokal och regional nivå kan främja hållbara livsstilar i Västra Götaland.

Det finns ännu ingen allmängiltig definition av begreppet hållbara livsstilar inom litteratur och forskning. Det som förenar de olika definitionerna som används är att de lyfter fram konsumtion och livskvalitet, hälsa och välmående, samt gemensamt ansvar som viktiga delkomponenter. Projektet ser på begreppet så här:

En hållbar livsstil innefattar vad vi gör, har, använder och visar, hur vi ser på världen och vilka värderingar vi har. En hållbar livsstil syftar till en förändring mot hållbar samhällsutveckling (miljömässig, social och ekonomisk), samt ökad livskvalitet för den egna personen och andra människor på planeten. Begreppet hållbara livsstilar handlar om: individens personliga val och agerande i kombination med de förutsättningar och sammanhang som underlättar för att leva hållbart. Slutligen innebär begreppet att individer känner solidaritet med och ansvar gentemot andra människor, annat liv samt framtida generationer.

Den lokala rådigheten
Lokala och regionala offentliga aktörer, som kommuner, länsstyrelser och regioner har tillsammans i grund och botten en stor rådighet när det gäller livsstilsfrågor. Problemet är att de lokala styrmedlen och verktygen inte alltid är tydliga och att de inte används. En utmaning är att på ett enkelt sätt kunna synliggöra för aktörer på vilket sätt deras agerande kan möjliggöra eller hindra hållbara livsstilar samt att våga säga att en viss livsstil är mer hållbar än en annan.

För att tydliggöra vad den lokala/regionala nivån kan göra har vi samlat exempel på verktyg och metoder utifrån de olika delarna i livsstilshjulet på www.hallbaralivsstilar.se.

FNs program för hållbara livsstilar
FN har sedan några år ett ramprogram för hållbar konsumtion och produktion (http://www.unep.org/10yfp/).  Inom ramprogrammet har ett delprogram bildats som handlar om hållbara livsstilar. Delprogrammet har tillkommit på bland annat Japans och Sveriges initiativ. Genom att medverka i FN:s program för Hållbara Livsstilar kommer projektet även inhämta kunskaper och utbyta erfarenheter med andra aktörer i Sverige och resten av världen kring hur man arbetar på lokal och regional nivå för att underlätta hållbara livsstilar.