Hållbara livsstilar – verktyg och metoder

Den växande globala medelklassen genererar idag utsläppsnivåer som inte är miljömässigt hållbara. För att minska klimatpåverkan och få till en mer rättvis fördelning av utsläppen mellan människor i olika delar av världen krävs livsstilsförändringar. Projektet syftar till att synliggöra vad hållbara livsstilar innebär och hur man på lokal och regional nivå kan främja hållbara livsstilar i Västra Götaland.
Projektet har tre delområden. Dessa omfattar att definiera hållbara livsstilar, att identifiera och synliggöra den lokala och regionala rådigheten över livsstilsfrågor och att utbyta erfarenheter med andra runt om i världen genom FN-programmet för hållbara livsstilar.

Göteborgs Stad är en föregångare när det gäller att koppla konsumtionsaspekten till miljöfrågan och har i politiskt beslutade styrdokument strategier och åtgärder för hur staden ska underlätta för hållbara livsstilar. När dessa nu ska omsättas till praktik är det viktigt att först definiera vad vi egentligen menar med hållbara livsstilar. Hur mäter man miljöpåverkan, utsläpp och sociala nyttor på individuell nivå? Vad är kopplingen mellan hållbara livsstilar och en hållbar utveckling på samhällsnivå?

Lokala och regionala offentliga aktörer, som kommuner, länsstyrelser och regioner har tillsammans i grund och botten en stor rådighet när det gäller livsstilsfrågor. Problemet är att de lokala styrmedlen och verktygen inte alltid är tydliga och att de inte används. En utmaning är att på ett enkelt sätt kunna synliggöra för aktörer på vilket sätt deras agerande kan möjliggöra eller hindra hållbara livsstilar samt att våga säga att en viss livsstil är mer hållbar än en annan.

FNs program för Hållbara Livsstilar

FN har sedan några år ett ramprogram för hållbar konsumtion och produktion (http://www.unep.org/10yfp/).  Inom ramprogrammet har ett delprogram bildats som handlar om hållbara livsstilar. Delprogrammet har tillkommit på bland annat Japans och Sveriges initiativ. Genom att medverka i FN:s program för Hållbara Livsstilar kommer projektet även inhämta kunskaper och utbyta erfarenheter med andra aktörer i Sverige och resten av världen kring hur man arbetar på lokal och regional nivå för att underlätta hållbara livsstilar.
 

 

Publikationer

Eneqvist, E. & Kalmendal, R. Hållbara livsstilar. Ett ramverk för fortsatt arbete. Mistra Urban Futures Report 2017:3
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief