(2)

PRINCIP

PRINCIP står för PRoactive and INtegrated Climate change In resource Planning och är ett projekt finansierat av Interreg för Öresund-Kattegat-Skagerrak, ett EU-program med fokus på gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan parter från Norge, Sverige och Danmark.

Målet med projektet var att kartlägga hur regionerna kan minska sin klimatpåverkan genom arbete med energieffektiviseringar i form av minskad förbrukning. Detta uppnåddes genom att skapa klimat- och energiplaner för deltagande kommuner för att beräkna vilka potentialer för förbättring som fanns. Se ett exempel på Göteborgs potentialer att minska klimatpåverkan från energisystemet i tabellen nedan.

Projektet undersökte även specifika barriärer och konkreta lösningsförslag för energieffektiviseringar inom de tre utvalda sektorerna Energirenovering av byggnader, Hållbara transportlösningar och Dagligvaruhandel och livsmedelsverksamheter.

När det gäller energirenovering så finns teknik tillgänglig men annat som bristande kunskap och lågt ställda lagkrav kan vara hinder. För att hindra att byggnader renoveras utan att energiprestandan höjs krävs hårdare krav i t.ex.” plan och bygglagen”, samt att kunskapsnivån inom området höjs.

Inom transportsektorn handlar mycket om ett förändrat beteende hos de som reser, eftersom det i nuläget inte finns tillgång på förnybara bränslen i den utsträckning som skulle behövas för att förse hela fordonsflottan. Här krävs att man satsar på barn och unga så att man lär sig rätt från början, när det gäller att välja klimatsmarta transportsätt som kollektivtrafik och cykel.

För dagligvaruhandeln är fortfarande de ekonomiska hindren i centrum. Många av dessa företag är små och har inte så stort ekonomiskt spelrum. Dessutom finns en tidsbrist hos många ägare till småbutiker, man arbetar kanske 50-60 timmar i veckan och har inte tid att också arbeta med frågor kring energianvändning och miljö.

Under projekttiden samlades och spreds även en mängd goda erfarenheter från kommuner och regioner i Kattegatt/Skagerrak-området via en inspirationskatalog i form av en wiki-sida.

 

 

 

Titta på samtliga filmer här

Nyfiken på att veta mer om projektet? Besök projektets hemsida

Besök projektets wiki-sida

Publikationer

Ljungkvist, H., Eriksson, E., Ekvall, T., Bolin, L. & Adolfsson, I. Report C7. Stockholm: IVL Svenska Miljöinstitutet, 2013
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Sperling, K., Ljungkvist, H., Eriksson, E., Ekvall, T., Bolin, L. & Adolfsson, I. (2013). Energiscenarier for Frederikshavn og Göteborg: Huvudaktivitet 2. (Report C6). Stockholm: IVL Svenska Miljöinstitutet.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief

Filer

  • Broschure: For climate smart municipalities and regions
  • Broschyr: För klimatsmarta kommuner och regioner
  • Rapport: Status och Potentialer för Klimatsmart Energiförsörjning
  • Rapport: Energiscenarier for Frederikshavn og Göteborg
  • Rapport: Klimatsmarta energisystem: Barriärer och inspiration till handling