Publicerad:

Mistra Urban Futures’ organisation 2014

Centrumet har nu varit igång i tre, fyra år och mycket har hänt under de åren. Verksamheten har stadigt växt och utvecklats, periodvis med mycket hög fart. Det har varit mycket av en uppbyggnadsfas, med allt vad det innebär i form av att skapa administrativa rutiner, system och strukturer. En fas som varit både tids- och resurskrävande.

Under hösten har centrumets ledning också utarbetat ett delvis nytt arbetssätt vad gäller att skapa och hantera projekt, hur partnerskap ska fungera mm. Vissa förändringar kommer att ske över tid och vissa saker justeras redan nu. Fastställda rutiner och ett förändrat arbetssätt har medfört en viss övertalighet på den administrativa sidan. Anna Wehlander, centrumassistent, och Klas Andersson, projektkoordinator, har därför lämnat centrumet. Klas har fått en annan tjänst inom Chalmers, medan Anna gått vidare till andra utamningar.

Nyckelpersoner i nya positioner

Men även andra nyckelpersoner har helt eller delvis lämnat centrumet.

Björn Malbert, Merritt Polk och Jaan-Henrik Kain var de tre drivande personerna vid tillkomsten av ett centrum för hållbar stadsutveckling, de skrev ansökan, var med och formade centrumet under de viktiga första åren samt satt i ledningsgruppen – parallellt med sin forskning och anställningar. Björn har de senaste åren verkat som senior advisor, Merritt och Jaan-Henrik ansvarade dessutom för den gemensamma internationella forskningen men hade också ansvar för centrumets transdisciplinära arbetsmetod (Merritt) och europeiska forskningsprojekt (Jaan-Henrik). Från årsskiftet arbetar Björn halvtid, en halvtid som han kommer att ägna åt undervisning och handledning på Chalmers Arkitektur. Björn kommer dock fortsatt att stå centrumet nära. I november 2013 tillträdde Merritt tjänsten som prefekt på institutionen för globala studier inom Göteborgs universitet och har i och med det lämnat sin ledande roll på Mistra Urban Futures, men kommer att fortsätta sin forskning kopplad till centrumet. Jaan-Henrik återgick på eget initiativ under hösten 2013 till sin heltidstjänst som docent inom Chalmers Arkitektur, där han fokuserar på sin forskning kring stadsutveckling, dock slutför han EU-projekten enligt plan.

Utvärdering och planen framöver

2014 kommer att bli ett utmanande år för centrumet, då en ny strategi för verksamheten 2016-2019 ska tas fram. Dessutom ska en sammanställning över vad som åstadkommits hittills att produceras. En progress rapport tillsammans med en strategisk plan kommer att ligga till grund för den utvärdering som Mistra kommer att låta göra under våren 2015.

Till det behövs det både tid och personer. På kansliet i Göteborg, som administrerar både verksamheten i Sverige och samordnar övriga länder, arbetar idag:

Jessica Algehed, tf Director. Ann-Louise Hohlfält, ansvarig för projektverksamheten i Göteborg och för att etablera Mistra Urban Futures som ett nationellt centrum. Cecilia Örnroth, administrativ chef. Stig Egnell, internationell koordinator. Ulrica Gustafsson, eventansvarig. Jenny Sjödin, kommunikatör och Susanne Björklund, kommunikationsansvarig.

Den internationella delen av verksamheten har en fortsatt viktig roll i centrumets verksamhet och fortsatta utveckling. De internationella plattformarna leds fortsatt av: Zarina Patel och Gordon Pirie, Kapstaden, Sydafrika, Beth Petty i Manchester, England och Stephen Agong i Kisumu, Kenya. Verksamheten i Shanghai, Kina, är fortfarande i ett uppbyggnadsskede, med fokus på gemensamma forskningsprojekt snarare än lokal verksamhet.

Lars Reuterswärd, sedan maj 2011 Director för Mistra Urban Futures, kommer att gå i pension 31 mars i år. Han lämnade dock redan vid årsskiftet över det operativa ansvaret att implementera årets verksamhetsplan till Jessica Algehed, som är tillförordnad Director fram till 30 juni. Chalmers rektorskansli har ansvaret att utse en permanent efterträdare till Lars.