Publicerad:

Britter inkluderar medborgaren i formandet av samhället 

Vid tider av sociala förädringar ifrågasätts ofta modeller för att leda offentliga verksamheter. Mistra Urban Futures i Sheffield Manchester driver sedan 2016 projektet Jam & Justice, med syftet att skapa nya sociala mötesplatser för att utveckla medborgares delaktighet och inflytande. I mars var en delegation från projektet i Göteborg för att träffa kollegor och lära av varandra.  
 

En delegation från Sheffield-Manchester och West Midlands besökte Göteborg och Mistra Urban Futures i mitten av mars för se hur svenska lokala och regionala myndigheter, som Göteborgs stad och Göteborgsregionen med de 13 medlemskommunerna, arbetar med och på vilket sätt man inkluderar invånarna i samhällsbygget.

Jam & Justice-projektet, som består av tio olika projekt och ett forskarteam, det så kallade Action Research Team, med representanter från kommun & regionala myndigheter, har som mål att minska glappet mellan medborgare och lokala och regionala myndigheter i Storbritannien (Greater Manchester och West Midlands).
Medborgare behöver bli inkluderade i beslut och få ökade möjligheter att påverka utvecklingen och byggandet av ett samhälle på kommunal och regional nivår. Forskarteamet intervjuar, utvecklar olika frågeställningar kring samhällsproblem och involverar medborgarna i olika projekt.

Projekten berör allt från att skapa bättre hemsjukvård och psykisk hälsa, kunskap om energiresurser (energikunskaper/energidemokrati), för att stärka marginaliserade medborgare, så att de får bättre chans att påverka samhällsutvecklingen. Det kan handla om skatter, politiska frågor psykisk hälsa och ohälsa och mycket mer. Syftet är att stärka och inkludera medborgarna.

Action Research-teamet  som har ett forskningsperspektiv och stöttas av tre universitet i och kring Manchester, har ”ett gräsrotsperspektiv”, där dialog och samarbete med såväl medborgare som lokala organisationer, intressenter och regionala myndigheter är lika viktiga.

Sara Whitehead
Sara Whitehead som jobbar med att inkludera medborgarna i Sheffield-Manchester

Viktiga frågeställningar –  ungdomars frågeställningar
Har ungdomar möjlighet att påverka sin egen framtid? Kan invånare i ett samhällsskikt som inte vanligtvis ges möjlighet att vara med och påverka, få göra sina röster hörda och vara med och påverka i tidiga skeden? Det är något som forskningsteamet  vill uppnå genom att samarbeta praktiskt, med hjälp av metoder av medskapande, i de tio projekten. Forskarteamet når de utsatta i samhället och de vill stötta marginaliserade grupper i samhället.  (Ett av projekten handlar om att hjälpa dem att förstå skattesystemen och att ha en bättre dialog med myndigheter. Syftet är att samtidigt att sikta mot att decentralisera lokala och regionala myndigheter (ett decentralicerat samhälle) där medborgaren är med och formar samhället.

- Några av svårigheterna i projekten är att behålla kunskap vid generationsskiften. Vad är det som skapar eller befäster kunskap och hur använder vi i samhället kunskap på bästa sätt?, säger Beth Perry, forskare och ledare för Mistra Urban Futures plattform i Sheffield-Manchester.

På dagordningen vid studiebesökets andra dag togs frågor upp kring samarbete och medskapande mellan organisationer och samhällsskikt, men också hur och om beslutshavare i tillräcklig omfattning inkluderar medborgarna i planering och byggande av staden. 

-  Medskapande tar tid, och vi måste ha tålamod. Vi får inte glömma att det är människor involverade från alla samhällsskikt, och även forskarna är medborgare, säger Iona Hine, Impact Officer, som kartlägger projekten och följer hur projekten utvecklas över tid, via universiteten i Sheffield-Manchester och Birmingham (och Economic & Social Research Council) .

Enkäter och frågeundersökningar och workshops har initierats för att diskutera vilka frågor att fokusera på. Några av projekten har lett fram till sammanfattningar och rapporter som man nu ska ta ut essensen och göra lärdomar av och sprida dem. 

Några av frågorna som projektet Jam & Justice arbetar med: 

• Vad ungdomar bör veta som de inte får lära sig i skolan, som skattefrågor. Att de har möjlighet att påverka sin framtid.
• Bättre hemsjukvård , att leva ett så hälsosamt och bra liv som möjligt hemma, och att kunna bo kvar i sitt eget hem längre  med hälsan i behåll (inte behöva vistas på sjukhus).
•  Befolkningens påverkan på upphandling och/eller myndigheters påverkan på upphandling (där billigast inte alltid är bäst)
•  Att bygga på medborgares styrka och principen hjälp till självhjälp

Varför Jam & Justice: 
Projektet Jam & Justice skapar utrymmen för social innovation för att stödja medborgare att bli mer aktivt involverade i beslut och att påverka sitt närsamhälle. Jam and Justice vill underlätta och hjälpa till med lokal expertis, öka kreativiteten och nytänkande inom myndighetsutövande. Så ”the jam”/sylten (i smörgåsen) representerar glappet mellan beslutstagare och de många initiativ från befolkning och föreningar och organisationer som tas. De kopplar ihop olika intressenter och för att prata om problemen. Justice/rättvisa i namnet Jam & Justice handlar om att återknyta kontakter och upprätta förtroende och möjligheter för de människor som ofta blir exkluderade i samhället. De ska kunna påverka sin vardag och framtid. 

Länk till GR:s (Göteborgsregionens) Läs GR:s artikel. om besöket.

Det finns en sammanfattning av Jam and Justice’s syfte, utformning och lärdomar i form av en broschyr: Co-Producing the City brochure. Här finns fler intervjuer med medlemmarna i Action Research Collective. Här lyfter de också fram exempel från projekten. Broschyren ger en första inblick av projekten. Datainsamling och fler lärdomar av projekten kommer att spridas. Ladda ner en kopia.  

För mer information besökjamandjustice-rjc.org   Läs Jam & Justice egen artikel om besöket.
För mer info om ESRC Urban Transformations programme, besök: urbantransformations.ox.ac.uk

Professor/forskare Beth Perry, LIP Director i Sheffield-Manchester är Principal Investigator i Jam & Justice.

Foto: Annika Källvik