(2)

Dela[d] Stad

Hur urban segregation och social hållbarhet relaterar till den byggda miljön och till stadsbyggnad är i fokus för den forskning som bedrivits under många år på Arkitekturskolan KTH inom forskargruppen Spatial Analys och Design. Syftet med forskningen är att öka förståelsen av rummets betydelse i segregationsfrågan liksom hur stadsbyggandet kan spela en positiv roll i sammanhanget.

Det finns idag en teoretisk bas utifrån vilken man kan förstå olika samhällsprocessers nära samspel med stadens rumsliga struktur. Det finns även metodiker för att på ett fördjupat sätt analysera och beskriva stadsrummet som har hög relevans för dessa frågor. Det finns dessutom tvärvetenskapliga studier som på ett helt nytt sätt bryter de akademiska stuprören och gör att vi mer genuint kan förstå stadsbyggandets samspel med sociala frågor.

Forskningsprojektet Dela[d] Stad syftade till att konkretisera och operationalisera denna stadsbyggnadsforskning just i Göteborg och att bygga broar mellan forskning och praktik. Uppdraget initierades utifrån behov uttryckt av Göteborgs stad. Arkitekturskolan KTH tillsammans med representanter från Boverket, Göteborgs Stad och Mistra Urban Futures provade metodiker och förhållningssätt i studier i de fyra stadsdelar som omfattas av arbetet med ’Urban Utveckling’, dvs Hjällbo, Bergsjön, Gårdsten och Norra Biskopsgården.

Arbetet är strukturerades under tre huvudteman. Det första temat handlade om att konkretisera det vi kallar sociala stadsbyggnadsanalyser och utröna vilka som är relevanta för praktiken samt vilka analyser som är möjliga att göra utifrån tillgängligt statistik- och kartunderlag. Här handlar det främst om att på ett konkret sätt identifiera rummets potential och dess begränsningar.

Det andra temat handlade om att påvisa vilken typ av analyser som kan vara till stöd vid förändring i en stadsdel vilket också handlar om att klarlägga i vilken grad rumsliga insatser kan gynna sociala aspekter. Det tredje temat handlade om att analysera på vilket sätt stadsbyggandets sociala dimension tas upp i olika nyckeldokument samt vem/vilka som kan tänkas vara berörda och/eller ha användning för den kunskap som forskningen bidrar med.

Intervju med projektledaren Ann Legeby

 

 

Presentation på Urban Lunch-time 6 maj 2014

 

 

Podd med Ann Legeby

I podden Rättvis stad: Stadsbyggande för mer jämlika livsvillkor? Berättar Ann Legeby om stadsbyggandets och arkitekturens roll för utanförskap och segregation. 

Nyhet: Fortsättning på Dela[d] stad

Projektet "Storstäder i Samverkan" har beviljats forskningspengar från Boverket för att bland annat sprida kunskap och erfarenheter från samarbeten med Mistra Urban Futures och Göteborgs Stad. Läs mer

Läs mer om projektet

En berättelse om vad som hände sen - Hur vi bygger staden kan motverka orättvisor
Nyhet - Stadsrummets möjligheter att bidra till minskad segregation

Foto: Ann Legeby

Publikationer

N/A
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. 4. Stadsrumsanalys som designstöd. TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:5
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. 3. Sociala stadsbyggnadsanalyser i Göteborg TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:3
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. Metoder:sociala stadsbyggnadsanalyser. TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:3
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Legeby, A., Berghauser Pont, M., Marcus, L. Dela[d] stad - Stadsbyggande och segregation. 1. Perspektiv och utgångspunkter. TRITA-ARK Forskningspublikationer 2015:2
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief