(6)

Grön Produktion - Odla mat och jobb i staden

Projektet Grön Produktion syftade till att skapa förutsättningar för stadsodling med ekonomisk bärighet i och omkring staden.

Projektet Grön Produktion har byggt kunskap och bedrivit forskning genom att samla viktiga aktörer runt ett antal fokusprojekt inom området. Ursprungstanken kring dessa fokusprojekt var att de antingen skulle landa i en specifik plats och till exempel sammanlänkar ny teknik med nya arbetstillfällen eller omfatta en process där entreprenörer möter markägare, konsumenter, grossister etc.  Målet med dessa fokusprojekt, förutom att samla kunskap och skapa nya kontaktytor, var att utveckla ett antal innovativa stadsodlingsprojekt och affärsidéer i och omkring staden.

Fokusprojekt
Under projektets första år (2013) utfördes en kartläggning av aktörer kopplat till urban odling och jordbruk i Göteborg.  Genom denna kartläggning identifierades centrala aktörer och nätverk och dessa har involverats i arbetet i syfte att tillsammans identifiera fokusprojekt. Detta samarbete ledde fram till ett beslut om att fokusera projektet inom två stycken områden: 1) Utbildning och 2) Nya affärsmodeller för stadsjordbruk. Under projektets andra år (2014) utvecklades och fördjupades kunskapen inom dessa två fokusprojekt.

1. NYA AFFÄRSMODELLER  – För att främja stadsnära matproduktion och entreprenörskap

Grön Produktion har undersökt alternativa ekonomier och nya affärsmodeller som ett sätt att etablera relationer mellan producenter och konsumenter och därmed skapa ekonomisk bärkraft för lokalt producerad mat i staden med omnejd med två huvudfokus:

     - Andelsjordbruk (läs mer här)

     - Samarbete med näringslivet (läs mer här)

2. UTBILDNING  – För att främja matproduktion och entreprenörskap i Göteborg med omnejd (läs mer här)

Grön Produktion har samarbetat/samverkat med följande projekt:

* Stadslandet, ett projekt om kopplingen mellan land och stad inom ramen för Utveckling NordOst, Göteborgs Stad

* Sustainable Foods, ett EU-projekt leds av Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad

* Matlandet, leds av Länsstyrelsen, Västra Götaland

* Stadsnära odling, Stadsnära odling på Fastighetskontoret, Göteborgs Stad

* Lab 190, leds av Västarvet inom Västra Götalandsregionen.

Resultatet av projektet presenteras i rapporten: Stadsnära matproduktion - hur skapar vi förutsättningar för lokal mat? Berg, M. & Andersson, J. Mistra Urban Futures Report 2015:4

 
 

Publikationer

Berg, M., & Andersson, J. (2015). Stadsnära matproduktion - hur skapar vi förutsättningar för lokal mat? (Mistra Urban Futures Report 2015:4).
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Mattsson, A. (2014). Utbildning av urbana matproducenter: Framtidens nya matproduktionsnäring? (Master Thesis). Örebro, Sweden: Örebro University.
Location:
Type: Akademisk avhandling
Svensson, K. (2014). Ska det framtida Göteborg växa och gro?: En diskursanalys gällande beslutsfattares syn på urbant jordbruk. (Bachelor Thesis). Gothenburg: University of Gothenburg.
Location:
Type: Akademisk avhandling

Filer