(2)

 

Staden som värdenätverk

1950 bodde 140 000 invånare i centrala Göteborg. 30 år senare hade invånarantalet halverats. Under 1980-talet började antalet boende öka igen, men fortfarande är de boende faktiskt färre än för 60 år sedan.

Denna situation speglar en vidare förändring i städers befolkningar i Europa och Nordamerika. Projektet ”Staden som värdenätverk” har målet att undersöka mekanismerna som får städer att växa igen. Det är ett välkänt fenomen att städer attraherar kapital och människor, men vi känner inte till drivkrafterna bakom.

Specifika urbana platser, som just nu genomgår stora förändringar, har studerats och projektet har undersökt förändringar i boendemönster och hur platserna används. Ett annat område som undersökts är värderingar och förväntningar hos eventuella bostadsköpare och bland dem som använder platserna. Vad är till exempel motivet till att en entreprenör väljer en viss fastighet för sitt företag? Varför besöker en turist en viss gata? Vilka anledningar gör att en ung yrkesmänniska bosätter sig i ett visst område? Vilka värderingar uttrycks genom exempelvis parkour, gatukonst och stadsodling gällande urbant vardagsliv?

Projektmedlemmarna tillhör både akademin, regionala och kommunala organisationer, företag och NGO: s. 

Den 16 januari 2016 anordnades ett "Urban Lunch-time" där Jan Jörnmark presenterade projektet och en bok som också utgör en rapport i projektet.

 

 

Hela presentationen finns här:

 

 

Följ projektet på Facebook

Publikationer

Jörnmark, J., Forsemalm, J., & Palmås, K. Göteborg mellan segregation och kreativitet. Tangent förlag, 2016.
Location:
Type: Bok
Forsemalm, J., Jörnmark, J. & Palmås, K. (2012). Rendering urban value(s) visible: what does it mean to say that urban theory is performative? Provocation paper for the “Cities as value networks” panel at the IFHP 56th World Congress: Inclusive cities in a global world, The International Federation for Housing and Planning (IFHP). Gothenburg, Sweden, 19 September 2012.
Location:
Type: Konferensbidrag (refereegranskat)
Forsemalm, J. (2013). From Creep to Co-op: Research(er) Paying the Cost of Discplacement? Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 5(3), 385–397. doi:10.3384/cu.2000.1525.135385
Location:
Type: Vetenskaplig artikel (refereegranskad)