Publicerad:

Tre röster om Mistra Urban Futures Öppna Forskarskola

Fredrik Högberg

Fredrik Högberg, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad 

Du har deltagit i den första kursen i Mistra Urban Futures forskarskola – varför?

Ämnet är intressant är det korta svaret. Det går att utveckla till att kursen i vissa avseenden har knutit väl an till mitt vanliga arbete inom miljöförvaltningen, att det är bra kompetensutveckling samt att jag nog när en forskardröm någonstans inom mig … 

Vad har du fått ut av kursen? 

Det bäst är att jag fått en del nya perspektiv på mitt arbete och våra utmaningar i staden. Kursen har gett mig möjlighet att lyfta blicken något i mitt arbete, men det är svårt att kombinera ett reellt forskningstänk med mera traditionellt förvaltningsarbete. Jag tror att det är viktigt att göra det men det är inte helt lätt. 

Ser du några ”wicked problems” i ditt arbete som skulle kunna lösas genom medskapande forskning? 

Jag är övertygad om att vi skulle kunna nyttja medskapande forskning mera i förvaltningsvärlden. Ett område som kunde vara av intresse är det stora gap som finns mellan mål/målsättningar och faktiska resultat. Inget nytt under solen förvisso, men i dessa tider av samhällsutmaningar så blir det väldigt tydligt att våra höga ambitioner inte får förväntat genomslag i verksamheterna och verkligheten. 

Vad betyder det att det finns ett forskningsperspektiv i det praktiska arbetet i en kommun? 

Det kan troligen innebära att nya kategorier av människor finner förvaltningsarbete intressant. Jag säger inte att kommunerna saknar rätt kompetens men ett forskningsperspektiv kan visa på en ambition som inte historiskt varit tydlig. 

Är det viktigt att det finns en forskarskola inom Mistra Urban Futures? 

Det tycker jag verkligen!

 

Ylva Berglund

Ylva Berglund, Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad 

Du har deltagit i den första kursen i Mistra Urban Futures forskarskola – varför? 

För att få mer kunskap och inspiration. Jag har jobbat med flera pilotstudier kopplat till kultur och stadens förändringsprocesser. Jag vill förstå mer om fältet och få nya perspektiv. 

Vad har du fått ut av kursen? 

Jag har fått möta föreläsarnas och de andra studenternas engagemang och kunskap – och inte minst fått lyssna på andra och själv fått uttrycka mig på engelska på en akademisk nivå. Det gör jag aldrig under en vanlig arbetsdag. 

Ser du några ”wicked problems” i ditt arbete som skulle kunna lösas genom medskapande forskning? 

Som anställd på Göteborgs stadsmuseum ser jag verkligen behovet av att arbeta med universitetet och olika gräsrotsrörelser och medborgargrupper. När det gäller kulturens roll i stadsutvecklingen finns fortfarande det mesta kvar att göra och en mängd komplexa problem att lösa. Det vi hittills har gjort är en slags pionjärarbete där vi lyfter in fler kulturella värden att beakta för att kunna bidra till utvecklingen av en hållbar stad. Då är det helt ovärderligt att få in en vetenskaplig blick och ett samarbete med akademin. 

Vad betyder det att det finns ett forskningsperspektiv i det praktiska arbetet i en kommun? 

Det betyder oerhört mycket. Ska vi kunna bygga en hållbar stad, bryta segregationen och skapa ett mer jämlikt Göteborg med en god service till medborgarna så behövs kunskap. Jag har svårt att tro att det bara gäller inom kulturens område. 

Är det viktigt att det finns en forskarskola inom Mistra Urban Futures? 

Ja, det är min åsikt. Jag har inte stor kännedom om vilka andra möjligheter det finns för en praktiker som mig att ingå i den här forman av samarbeten. Så det blir en motfråga – var skulle det annars ske?

 

Eva Stockfelt

Eva Stockfelt, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad 

Du har deltagit i den första kursen i Mistra Urban Futures forskarskola – varför? 

Förutom ett intressant och utmanande kursupplägg, från praktik till teori, som jag blev intresserad av att medverka i, så tror jag att vi behöver stärka teoribildning kring det praktiska arbete jag och många andra tjänstepersoner arbetar med i staden. För min egen del arbetar jag med stadsutveckling med fokus på långsiktig planering av idrotts- och friskvårdsanläggningar. Det var också lockande för att jag vill nå kunskap om förändringsprocesser och hur det kan leda en hållbar stad i det komplexa och hastiga förändringsarbete Göteborg och göteborgarna är mitt i. Jag tror att medskapande forskning är alldeles nödvändig för att lösa komplexa och kniviga frågor i samhällsförändring. 

Vad har du fått ut av kursen? 

En fördjupad kunskap om och större förståelse för det komplexa i samhällsbyggande. Med medskapande processer och med hjälp av transdisciplinära teorier kan vi åstadkomma en större insikt i och få bra verktyg för hur vi i tidiga skeden kan arbeta mer hållbart för goda resultat i framtiden. 

Ser du några ”wicked problems” i ditt arbete som skulle kunna lösas genom medskapande forskning? 

I mitt uppdrag som verksamhetsutvecklare på Idrotts- och föreningsförvaltningen står vi faktiskt dagligen inför problem som kan benämnas wicked problems. I stadsplaneringen missas till exempel ofta de behov av ytor som behövs för civilsamhällets organisationer – lokaler för föreningsaktiviteter, idrottshallar och andra ytor för fysisk aktivitet, lek och spel med mera. De behoven ställs ofta mot andra behov, av bostäder, skolor och förskolor, kontor, handel och nöjesytor. 

Vad betyder det att det finns ett forskningsperspektiv i det praktiska arbetet i en kommun? 

Systematik och förståelse för vad som sker är viktiga insikter. För att förståelser och insikter ska vara så hållbara och robusta som möjligt bör dessa vara förankrade och bygga på forskning och erfarenheter som är väl kända och prövade. 

Är det viktigt att det finns en forskarskola inom Mistra Urban Futures? 

Svaret på den frågan blir förstås ja. Samhällsbygget, göteborgarna och kommande generationer skulle tjäna mycket på att utveckla långsiktiga samarbeten mellan Göteborgs Stad och Mistra Urban Futures. 

 

Om Mistra Urban Futures Öppna Forskarskola 

Mistra Urban Futures Göteborgsplattform har under 2017 startat en öppen forskarskola som vänder sig till både praktiker, som arbetar med så kallade lömska utmaningar i sitt dagliga arbete, eller till forskare som belyser sådana utmaningar i sina doktorandstudier. Hösten 2017 gavs den första kursen, Co-production in action – from practice to theory (2x7,5 hp), som var helt fullsatt. Kursen handlar om medskapande forskning som ett sätt att hantera så kallade ”wicked problems” eller lömska utmaningar, som ofta uppstår i den komplexa stadsutvecklingen, och som måste lösas genom att många discipliner samarbetar. Läs mer här.

Årsrapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2017

Varför är det viktigt för kommuner att engagera sig i ett forsknings- och kunskapscentrum såsom Mistra Urban Futures? Den frågan svarar den senaste årsrapporten från Göteborgsregionens kommunalförbund, GR på. GR är en av centrumets konsortieparter och var även en av de organisationer som initierade hela satsningen. Den här artikeln om forskarskolan är en del av årsrapporten. Läs mer om hur GR samverkar inom Mistra Urban Futures